Ord & begrepp

 

Här hittar du ramverk, riktlinjer, verktyg och begrepp som är viktiga att känna till för dig både som företagare och privatperson. De flesta av dem syftar till att standardisera hållbarhetsarbetet och vara ett stöd för dig som företagare. Vi förklarar begreppet först, och om möjligt visar på vad det innebär för dig som småföretagare.

ISO 14021 och ISO 14063 – Miljömärkning och miljökommunikation

Det finns också en rad stödstandarder som är närbesläktade med miljöledningsarbetet inom ISO 14001 och som kan användas för fördjupning inom ett specifikt område. Till exempel ISO 14021 och ISO 14063 som båda handlar om hur en organisation eller ett företag ska marknadsföra och kommunicera kring...

läs mer

ISO 26000 – Organisationers samhällsansvar

ISO 26000 är en internationell standard som handlar om organisationers samhällsansvar – hur företag kan bidra till ett mer socialt hållbart samhälle. Den innehåller inte krav och går därmed inte att certifieras mot. Men den ger vägledning och rekommendationer för hur företag kan arbeta med socialt...

läs mer

Klimattullar

Klimattullar, eller gränsjusteringsmekanism som den egentligen heter, är en del av EU-kommissionens åtgärdspaket ”Fit for 55”. Tullen är konstruerad för att undvika så kallat koldioxidläckage, som innebär att riskföretag flyttar sin verksamhet till regioner med sämre miljölagstiftning. Företag som...

läs mer

Koldioxidavtryck / Carbon footprint

Koldioxidavtryck är klimatutsläpp orsakade av människans aktivitet som kan fastställas för ett företag, en organisation, verksamhet eller en produkt. Förutom koldioxidutsläpp innefattar avtrycket även andra betydande växthusgasutsläpp, som metan och kväveoxidul.

läs mer

Koldioxidekvivalenter (CO2e)

Koldioxidekvivalenter eller CO2e är ett mått på utsläpp av de växthusgaser som påverkar vårt klimat. Olika växthusgaser bidrar olika mycket till växthuseffekten och CO2e gör att vi kan jämföra olika utsläpp av växthusgaser och deras inverkan på klimatet. Omräkningen sker genom att man...

läs mer

Livscykelanalys (LCA)

En livscykelanalys beskriver varors miljöpåverkan från ”vaggan till graven”. Analysen börjar då råvarorna utvinns ur naturen och slutar när varan hanteras som avfall. Det engelska begreppet är Cradle to Cradle. Se även hållbara värdekedjor, spårbarhet, cirkulär ekonomi och scope

läs mer

Mångfald

Mångfald, jämställdhet och inkludering innebär att alla, oavsett etnisk bakgrund, sexuell läggning, kön, ålder, funktionshinder, kunskapsnivå, etcetera, ges samma möjligheter. Arbetet med mångfaldsfrågor motverkar diskriminering och ökar arbetsglädje och produktivitet och påverkar därmed lönsamhet...

läs mer

Mänskliga rättigheter

I hållbarhetssammanhang hittar man en lång rad rättigheter som gäller både arbetsvillkor och ett företags påverkan på samhället det verkar i. Det kan omfatta till exempel lön, utbildning, jämställdhet, garanterad skolgång för anställdas barn och inte minst möjligheten att få uttrycka sina...

läs mer

Parisavtalet

Parisavtalet är ett klimatavtal bundet till FN:s klimatkonvention (UNFCCC) som slöts i Paris 2015. Avtalet är en överenskommelse mellan länder om att begränsa jordens globala uppvärmning till väl under två grader, men helst högst en och en halv grad.

läs mer

Pinkwashing

Begreppet Pinkwashing skapades ursprungligen av bröstcancer-aktivister – för att belysa hur företag använde sig av Rosa Bandet för att sälja produkter, samtidigt som produkterna innehöll cancerframkallande ämnen. Idag används begreppet om argumentation eller ageranden som påstår sig vara...

läs mer

Resiliens

Resiliens betyder motståndskraft. Ordet kommer från latinets resilire som betyder studsa tillbaka. Resiliens kan vara naturens förmåga att återställa balansen i ekosystemen, men också handla om människors, organisationers och samhällens förmåga att bemöta förändringar, störningar och kriser – och...

läs mer

Science Based Targets initiative (SBTi)

En växande skara av företag ansöker för att gå med i Science Based Targets initiative (SBTi). Ett initiativ och ramverk som hjälper företag och organisationer att sätta vetenskapligt baserade klimatmål som går i linje med vad som krävs för att vi ska klara målsättningarna i Paris-avtalet. (Det...

läs mer

Scope

Ordet scope i hållbarhetssammanhang är en standard för att förstå omfattningen av utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser genom att kvantifiera och verifiera dem. Man använder sig av det så kallade GHG-protokollet som redovisar utsläppen i tre scope som ger en tydlig bild av vilka utsläpp...

läs mer

Spårbarhet

Spårbarhet innebär möjlighet att följa och identifiera varje steg i en produkts väg från råvara till konsument.

läs mer

SRI, Socially Responsible Investment

Valet av hållbara och etiska investeringar, så kallat SRI, Sustainable Responsible Investment, har stor betydelse. SRI inkluderar eller exkluderar investeringar utifrån ESG:s principer. Impact Investing är investeringar som genererar mätbar social och/eller miljömässig nytta tillsammans med...

läs mer

Sveriges klimatpolitiska ramverk

Svensk klimatpolitik för dig som småföretagare EU och den svenska staten har hittills inför flera lagar, regler och åtgärder. Och det kommer fler insatser för att ytterligare få ner utsläppen. Dessa insatser får betydande konsekvenser för vårt lokalsamhälle och det lokala småföretagandet, både i...

läs mer

Sveriges miljömål

Svensk miljöpolitik bygger på 16 grundläggande miljömål som är styrande för allt miljöarbete som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Mer i detalj består miljömålssystemet av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk...

läs mer

Taxonomi

Taxonomin är ett verktyg framtaget av EU (Action plan on sustainable finance) med syfte att EU:s klimatmål kan nås. Det riktar sig främst till finansaktörer för att styra kapital i hållbar riktning så att investerare kan identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar. Men det berör...

läs mer

Tripple bottom line – TBL

Vid sidan av varje människas ansvar att ta itu med världens mest angelägna utmaningar, börjar allt fler små och mellanstora företag att inse kraften i hållbara affärsstrategier. Hållbarhetsarbetet blir ett (nödvändigt) sätt att driva framgång och lönsamhet. Fokus hos hållbara företag är att skapa...

läs mer

Utsläppskompensation

Frivillig utsläppskompensation, eller klimatkompensation, är när man räknar ut hur mycket koldioxid som släpps ut när ett företag, en organisation eller en individ, gör någonting som påverkar miljön – och sedan betalar en avgift för att finansiera projekt som minskar utsläppen någon annanstans....

läs mer