Scope

Ordet scope i hållbarhetssammanhang är en standard för att förstå omfattningen av utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser genom att kvantifiera och verifiera dem. Man använder sig av det så kallade GHG-protokollet som redovisar utsläppen i tre scope som ger en tydlig bild av vilka utsläpp som är direkta eller indirekta. Verktyget ger en rättvis och transparent bild av utsläppen över tid och det blir också lättare att jämföra olika företag med varandra.

  • Scope 1 omfattar de direkta utsläppen som en verksamhet genererar. Det kan handla om utsläpp från den egna tillverkningen eller från fordon eller uppvärmning.
  • I scope 2 hamnar indirekta utsläpp från elektricitet, till exempel förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla. Omfattningen av dessa utsläpp kan ofta hämtas in genom fakturor eller i dialog med energibolaget.
  • Scope 3 handlar om indirekta utsläpp, förutom energi, som sker utanför företagets grind dvs de som genereras utanför verksamheten. Det handlar både om sådant som gjorts av olika leverantörer innan leveransen inkom (s.k. uppströms), och av kunder efter det att vi levererat till kund (nedströms). Om de inte redovisas ges en felaktig bild av företagets klimatpåverkan. Här används också begreppet spårbarhet, dvs möjlighet att spåra varje steg i en produkts väg från råvara till butik. Här används också begreppet värdekedjor för att belysa vägen fram till leverans (eller produktens slutdestination). GHG Protokollet definierar 15 utsläppsområden som kan vara väsentliga för företag att rapportera i scope 3. Det fasen är något mer komplex att redovisa, men här finns metoder kring att ta fram vilka utsläpp som ger störst påverkan och starta där. Det finns också schabloner som kan användas i brist på egna värden.

För dig som småföretagare

Förutom den kartläggning som du som företagare genomför i egen verksamhet, är du en del i dina kunder och leverantörers scope – när de ser över sina värdekedjor (speciellt i scope 3). Du kan alltså bli föremål för granskning och kan komma att få frågor. Det finns följaktligen en affärsrisk för de företag som inte redovisar sin miljöpåverkan alls, eftersom kunder och finansiärer kan vilja veta vad de köper och investerar i.

 

GHG-protokollets olika scope och kategorier.