Hur hamnade vi här?

 

Bakgrunden

Hur hamnade vi här?

Sverige och Världen står mitt i en gigantisk ekologisk utmaning, som påverkar både naturen, oss människor och de samhällen där vi bor.

Jorden är en komplex planet i ständig förändring och med en konstant strävan efter jämvikt. De senaste 10 000 åren har jordens genomsnittliga temperatur varit konstant med någon grads variation. Klimatet har därför passat väldigt bra för människorna på jorden, och bidragit till att vi kunnat bli mer organiserade och hitta bosättningar för att bruka jorden och hålla boskap.

Människans påverkan

  • Innovationer: Viktiga innovationer de senaste 100-200 åren – inom teknik, medicin och matförsörjning – har gjort att människan kunnat skapa tillväxt, utveckling och välstånd exponentiellt.  
  • Befolkningstillväxt: Populationen på jorden har de senaste 200 åren gått från 1 miljard år 1800 till 3 miljarder år 1960, för att år 2020 ligga på 7,7 miljarder människor.
  • Resursbehov: Den snabba befolkningstillväxten i kombination med teknisk utveckling och välståndsökning, har skapat ett gigantiskt behov av jordens naturresurser.

Detta leder till 

  • Överutnyttjande: Resultatet har blivit att människorna idag förbrukar motsvarande 1,7 jordklot, i förhållande till den mängd resurser som jorden själv förmår att återskapa. Mänskligheten lever över sina tillgångar. Uttaget varierar stort över jorden och den genomsnittlige svensken använder fyra gånger mer resurser än vad som kan återskapas. 

Konsekvenserna blir …

… betydande förändringar i jordens jämviktsläge, vilket i sin tur får konsekvenser för klimat, natur och resursläge som är direkt negativt för mänskligheten och dess fortsatta liv på jorden.

Hållbarhet

Globala målen logotyper och ikoner

Vi människor behöver minska vårt användande så att det samlat håller sig under ett jordklot. Så hur ska vi då göra mänsklighetens användande av jorden mer hållbar?

FN har definierat 17 hållbarhetsmål som omfattar både ekologisk hållbarhet, men även social- och ekonomisk hållbarhet, eftersom alla dessa tre hållbarhetsbegrepp hänger ihop.

Utifrån hållbarhetsmålen har FN, EU och ett antal andra länder satt upp mål, planer och strategier för hur vi gemensamt skall minska vårt avtryck så pass att jordens resurser räcker. Vi pratar om att vi behöver ställa om.

Se en video om Carbon Law från Stockholm Resilience Centre

Klimatet

Carbon Law

Ett av delmålen inom den ekologiska hållbarheten handlar om klimatet och behovet att hålla jordens temperatur på en jämn nivå.

Mänsklighetens användande av förbränningsmotorer har ökar halten av koldioxid i luften och atmosfären vilket i sin tur skapar en växthuseffekt med stigande temperaturer som följd.

Corban Law är ett begrepp som betyder att mänskligheten snabbt behöver minska sina utsläpp av koldioxid, och då i en hastighet av halverade utsläpp var 10:de år med utgångspunkt från 2020. Från och med absolut senast 2045 ska vi vara helt koldioxidneutrala.

Här hittar du fler ord och begrepp inom hållbarhetsområdet.

Lokal omställning

Hur påverkar det dig?

Vad kan vi göra tillsammans?

En rad mål, planer, strategier och bestämmelser från EU och våra politiker kommer på olika sätt att påverka våra lokalsamhällen här och nu, och därigenom våra lokala företag. Både direkt och indirekt. 

Direkt genom åtgärder direkt riktade till företag, och indirekt via insatser som berör företagens kunder och leverantörer. Vissa åtgärder kommer orsaka bekymmer och ökade kostnader för företagen medan andra insatser istället öppnar upp för nya möjligheter och affärer.

Läs mer om Företagarna i Nacka och Värmdö och hur vi tillsammans kan göra lokalsamhället och världen till en bättre plats.