Hur påverkar det mig?

 

Hur påverkar det mig …

… och mitt företagande?

Omvärldsanalysen visat tydligt att spelreglerna för lokalt småföretagande kommer att förändras – och det i närtid. Det innebär nya utmaningar för lokala småföretag, men skapar också nya möjligheter. Du som enskild företagaren behöver därför lära dig mer, följa med, förstå och agera i tid.

Företagarnas satsning på Hållbara företagare handlar om att vi vill stötta lokala företag i vårt närområde att förstå och hantera den nödvändiga omställning vi står inför.

Färdplaner för klimatet

När det gäller specifikt klimatet och utmaningen för just din bransch så har ett antal branschförbund, i samarbete med Fossilfritt Sverige, tagit fram något man kallar Färdplan för ett fossilfritt samhälle.

Totalt har det gjorts 22 olika färdplaner >>

Företagarna har gjort en egen färdplan med Fossilfritt Sverige som heter Hållbarhet som konkurrensfördel >>

Färdplan om fossilfri konkurrenskraft

Hur märks omställningen …

 

... i min verksamhet

Leverantörer

Hur mina leverantörer agerar, som exempelvis bankkontakter och försäkringsbolag som ser över sina kunder och eventuella framtida risk.

Personal

Rekrytering av nya kompetenta medarbetare samt att kunna behålla de man har. Människor vill alltmer jobba i verksamheter som tar ansvar för den påverkan företaget har och som förmår att skapa en hållbar affär.

Tillverkning

Regler, förutsättningar, kostnader och möjlig avsättning av det du tillverkar

Transporter

Nya regler, krav från kunder, ny teknik och ekonomiska förutsättningar, gör transporter till en viktig del i omställningsarbetet.

Administration och ekonomistyrning

Nya krav på uppföljning och redovisning av miljö och hållbarhet får konsekvenser för företagets administration och interna rutiner.

Ekonomi och finans

Nya krav på hållbara investeringar öppnar upp för behov av investeringar i nya och kostsam teknik, vilket ställer krav på företagets ekonomiska förutsättningar.

Energival

En effektiv och ekonomisk energiförbrukning är en viktig parameter för att samhället skall klara omställningen.

... i min affär

Hur mina kunder väljer att göra sina affärer

Vilka leverantörer och vilka produkter och tjänster man vill köpa men också vilka företag man som kund vill bli förknippad med.

De eventuella upphandlingar du är intresserad av

Ökade krav på hållbarhet hos kommuner och myndigheter innebär att större krav ställs på upphandlade leverantörer.
Många kommuner skriver om sina upphandlingspolicys för att bättre möta målsättningen att minska transporter som går på fossila drivmedel med 70% vilket får konsekvenser när de skall upphandla transporter i offentlig verksamhet.

Affärsmöjligheter och framtida överlevnad

Vid sidan av utmaningarna finns det många möjligheter i och med omställningen. där nya affärer och samarbeten kan lyfta och utveckla ditt företag, och framtidssäkra dess överlevnad.

 

... i mitt lokalsamhälle

En omställning får konsekvenser för lokalsamhällets olika delar såsom skola, näringsliv, boende, infrastruktur och samhällsservice, och påverkar därmed även företagets förutsättningar att bedriva verksamhet, behålla personal, hitta nya medarbetare och nya kunder samt överhuvudtaget att utveckla verksamheten.