Ord & begrepp

 

Här hittar du ramverk, riktlinjer, verktyg och begrepp som är viktiga att känna till för dig både som företagare och privatperson. De flesta av dem syftar till att standardisera hållbarhetsarbetet och vara ett stöd för dig som företagare. Vi förklarar begreppet först, och om möjligt visar på vad det innebär för dig som småföretagare.

Agenda 30 och de globala målen

Agenda 2030 formulerar den övergripande visionen för hur världen ska se ut år 2030 och antogs av FN:s medlemsländer 2015. Den innefattar en gemensam handlingsplan för hållbarhetsarbetet på alla nivåer; människorna, planetens och vårt välstånd och syftar också till att befästa världsfreden under...

läs mer

Bruntlanddefinitionen och definitionen på hållbarhet

År 1987 presenterade FM-kommisionen World Conferece on Economic Development (WCED), ledd av Gro Harlem Brundtland, sin rapport ”vår gemensamma framtid”. Det var egentligen där som begreppet Hållbar utveckling lanserades. Rapporten beskriver sambandet mellan ekonomisk utveckling och...

läs mer

Cirkulär ekonomi

I en cirkulär ekonomi utvecklar man processer för att bättre nyttja resurser och återföra dem till systemet. I motsats till det linjära där man tillverkar, köper, använder och kasserar produkter, utnyttjas produkter så länge det går i ett cirkulärt kretslopp. Många faktorer samverkar i en cirkulär...

läs mer

CSR – Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility, eller CST, är ett företags ansvar utöver det strikt ekonomiska och innefattar etiska, arbetsrättsliga, miljömässiga och sociala aspekter. Ett begrepp som många företag arbetat med under en tid och som blir allt viktigare.

läs mer

CSV – Creating shared value

Creating shared value, eller CSV, innebär det värdebyggande som ett socialt ansvarsfullt företagande skapar.  Det innefattar etiska, arbetsrättsliga, miljömässiga och sociala aspekter. CSV kan ses som länken mellan traditionellt lönsamhetsfokus och att vara ett ansvarsfullt företag. Det handlar...

läs mer

De nio planetära gränserna

Begreppet ”Planetens gränser” handlar förenklat om hur mycket jorden tål. Modellen utvecklades 2009 av en grupp forskare vid Stockholm Resilience Centre som forskar på så kallade socialekologiska system, där människa och natur studeras som en integrerad helhet. De identifierade nio globala...

läs mer

Doughnut economy

Munkmodellen är modell som tar den cirkulära strategin ett steg längre genom att integrera den med sociala mål. Den utgår från de tolv sociala målen i Agenda 2030 och de nio planetära gränserna och erbjuder ett nytt sätt att analysera och visualisera ett samhälles välmående utifrån både social och...

läs mer

ESG – Environmental, Social and Governance

ESG står för Environmental, Social och Governance och används ofta när man pratar om hållbar bolagsstyrning. Termen används framför allt av banker och kreditinstitut som vill få insyn i vilka risker och möjligheter som påverkar företagens förmåga att skapa långsiktigt värde. I dag används ESG ofta...

läs mer

EU:s Gröna giv

Europeiska kommissionens initiativ den europeiska gröna given är ett ambitiöst och omfattande åtgärdspaket – med mål att Europa ska vara den första klimatneutrala världsdelen 2050. Kommissionen arbetar för att skapa en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi där det inte finns några...

läs mer

European Bauhaus

European Bauhaus är ett initiativ av EU som ska tillföra en kulturell och kreativ dimension till hållbarhetsarbetet och bidra till EU:s klimatmål om en klimatneutral union senast år 2050. Här lyfts betydelsen av estetiska, sociala och kulturella värden i den gröna omställningen av samhället fram...

läs mer

Fit for 55

Fit for 55 är ett omfattande lagförslag, som EU-kommissionen presenterade i juli 2021, som syftar till att genomföra EU:s skärpta klimatmål för 2030. Förslaget gäller åtgärder som ska minska EU-ländernas nettoutsläpp med minst 55 procent jämfört med 1990 års nivåer (därav namnet). Förslaget består...

läs mer

FN:s Global Compact

FN:s Global Compact innehåller tio internationella principer riktade till företag kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Principerna grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Rio-deklarationen, FN:s konvention mot korruption och ILO:s konventioner...

läs mer

FN:s globala hållbarhetsmål

Globala målen (Sustainable Development Goals, SDG) ingår som en del av FN:s bredare agenda för hållbar utveckling som kallas Agenda 2030. Målen har världens länder tillsammans tagit fram för att utrota extrem fattigdom, begränsa den globala uppvärmningen och minska ojämlikheter och orättvisor i...

läs mer

Global Reporting Initiative, GRI

Global Reporting Initiative (även känt som GRI) är ett internationellt oberoende och ideell organisation som stöttar företag, regeringar och andra organisationer att förstå och kommunicera sin påverkan avseende klimatförändringar, mänskliga rättigheter och korruption. Det är ett av världens mest...

läs mer

Greenhouse Gas Protocol

The Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) är den mest etablerade standarden för att beräkna och rapportera utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Den har tagits fram för att underlätta organisationers redovisning och styrning av utsläpp av växthusgaser. Samt för att göra...

läs mer

Greenwashing och andra sätt att vilseleda

Greenwashing handlar om att företag eller organisationer framställer något som bättre för miljön än vad det i själva verket är. Ofta är det oavsiktligt och handlar om brist på kunskap om vad som gäller. Trots goda intentioner går många företag i fällan eftersom miljö- och klimatargument blivit...

läs mer

Hållbara värdekedjor

Hållbara värdekedjor innebär att alla aspekter av hållbarhet (miljömässiga, sociala och ekonomiska) tillämpas i alla delar av produkter eller tjänsters livscykel. Från råmaterialframtagning, produktion, användning och avfallshantering – eller till ett nytt liv för en produkt. Hållbara värdekedjor...

läs mer

Hållbarhet

Hållbarhet, eller hållbar utveckling, är enligt Brundtlandskommisionen 1987 en utveckling som tillfredsställer dagens människor och alla levande ekosystem, utan att äventyra förutsättningarna för kommande generationers behov. På engelska används ordet sustainability. Ett vanligt uttryck är också...

läs mer

Hållbarhetsrankning eller ESG-rankning

ESG-rankning är en betygsättning av hållbarhetsarbete, särskilt hur organisationer arbetar med miljö, samhälls- och bolagsstyrningsrisker. Benämningen ESG-rankning (environmental, social and governance-ranking) används allt oftare även i Sverige. Dow Jones sustainability indices DJSI, är en av de...

läs mer

ISO 14001 – Miljöledning

ISO 14001 är världens mest kända och tillämpade internationella miljöledningsstandard. Den innehåller en arbetsmodell som hjälper ditt företag eller din organisation att fokusera på rätt saker när det kommer till prioritering, planering, genomförande, uppföljning och ständig förbättring av...

läs mer