ESG – Environmental, Social and Governance

ESG står för Environmental, Social och Governance och används ofta när man pratar om hållbar bolagsstyrning. Termen används framför allt av banker och kreditinstitut som vill få insyn i vilka risker och möjligheter som påverkar företagens förmåga att skapa långsiktigt värde. I dag används ESG ofta som ett översiktligt begrepp som beskriver ett företags hållbarhet, framför allt i hållbarhetsredovisningar, men också i övrig kommunikation. Exempel på begrepp är ESG-rankning, ESG värderingar eller ESG betyg, ESG data, ESG modeller och så vidare.

Förutom den miljömässiga aspekten (Environmental) och sociala frågor (Social) handlar ”Governance” om ett företags bolagsstyrning och affärsverksamhetens etik, ägarskap, styrelse, belöningssystem, skattepolitik hur revisioner och interna kontroller fungerar samt aktieägarrättigheter, korruptionsregler samt extern och intern rapportering.

ESG:s principer används vid arbetet med SRI, Socially Responsible Investing, för att exkludera eller inkludera investeringar.
 

För dig som företagare

Allt fler banker och finansiella institutioner integrerar ESG i sina riskanalyser och kreditbedömningar och lägger ökad tonvikt på icke-finansiell rapportering. Hållbarhetsfrågor och ESG blir därmed en fråga för ekonomiavdelningar, företagsledningar och styrelser även i mindre företag. Hållbarhetsfrågorna blir också allt viktigare, inte bara krav från företagens kunder utan även från leverantörerna, lagstiftaren och samhället.