Sveriges miljömål

Svensk miljöpolitik bygger på 16 grundläggande miljömål som är styrande för allt miljöarbete som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Mer i detalj består miljömålssystemet av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat.

Sveriges miljömål omfattar den miljömässiga dimensionen av de globala hållbarhetsmålen.

Sveriges miljömål har på senare år hamnat lite i skymundan när de globala hållbarhetsmålen fått allt större utrymme, men när det kommer till den ekologiska dimensionen har de svenska miljömålen en större grad av tydlighet, bredd och konkretion, och blir därför ett viktigt komplement i miljöarbetet.

Läs mer

Sveriges miljomål

Sveriges klimatpolitiska ramverk