Bruntlanddefinitionen och definitionen på hållbarhet

År 1987 presenterade FM-kommisionen World Conferece on Economic Development (WCED), ledd av Gro Harlem Brundtland, sin rapport ”vår gemensamma framtid”. Det var egentligen där som begreppet Hållbar utveckling lanserades.

Rapporten beskriver sambandet mellan ekonomisk utveckling och miljöförstöring, och myntade begreppet hållbar utveckling genom definitionen: En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Rapporten föreslog också att en världskonferens skulle hållas om internationellt samarbete för miljö och utveckling, vilket också skedde i Rio de Janeiro 1992. Många länder, frivilligorganisationer och näringslivsrepresentanter deltog och konferensen resulterade i Riodeklarationen, Agenda 21, skogsprinciperna, klimatkonventionen samt konventionen om biologisk mångfald.