Hållbara värdekedjor

Hållbara värdekedjor innebär att alla aspekter av hållbarhet (miljömässiga, sociala och ekonomiska) tillämpas i alla delar av produkter eller tjänsters livscykel. Från råmaterialframtagning, produktion, användning och avfallshantering – eller till ett nytt liv för en produkt. Hållbara värdekedjor kräver samverkan och ofta nya kontakter för att möjliggöra förändring och omställning. Det kan handla om innovativa samarbeten och lösningar, förändrade processer och starka relationer med kunder, leverantörer eller partners.

Den sociala dimensionen som ingår i hållbara värdekedjor berör människors levnadsvillkor. Det kan vara hälsa, trygghet, utbildning, rättvisa och maktutövning samt möjligheterna att förbättra dem, men också hur de fördelar sig mellan människor. I en organisation handlar det om medarbetarnas hälsa och välmående och om jämlikhet och jämställdhet.

Exempel på bristande social hållbarhet kan exempelvis handla om orättvis lönesättning, diskriminering, exploatering eller andra brott mot mänskliga rättigheter. I en värld där vi ser till social hållbarhet stödjer vi goda spiraler och väljer aktivt företag (och leverantörer) som arbetar jämlikt, inkluderande och tolerant.
 

För dig som småföretagare

Förutom att ha kontroll på din egen del i värdekedjan behöver du som företagare ha kunskap om hela din leverantörskedja och se till att den hänger ihop. Du kan behöva ställa krav på dina leverantörer, men också hjälpa dina kunder att använda dina produkter eller tjänster på ett hållbart sätt. Storföretag som påverkas av lagar och regler, kommer att ställa krav i sin tur när de ser över sina värdekedjor.

Se även spårbarhet, cirkulär ekonomi, livscykelanalys och scope.