Taxonomi

Taxonomin är ett verktyg framtaget av EU (Action plan on sustainable finance) med syfte att EU:s klimatmål kan nås. Det riktar sig främst till finansaktörer för att styra kapital i hållbar riktning så att investerare kan identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar. Men det berör även både små och stora företag eftersom de flesta verksamheter har lån eller behov av finansiering.

Tanken med taxonomin är att investerare, företag och beslutsfattare ska kunna identifiera och jämföra investeringar utifrån gemensamma definitioner av vad som är hållbart. Definitionen på en hållbar verksamhet är om den bidrar väsentligt till minst ett miljömål och inte avsevärt skadar något av miljömålen, eller bryter mot arbetsrättsliga överenskommelser. Taxonomiförordningen, som trädde i kraft den 12 juli 2020, genomförs stegvis och ska tillämpas fullt ut från och med den 1 januari 2023.
 

Vilka berörs av taxonomin?

De branscher som omfattas av taxonomin vid starten är skogsbruk, jordbruk, tillverkningsindustri, el- och kraftförsörjning, vatten, avlopp, avfall och sanering, transport och lager, it och telekom, bygg- och anläggning, fastighetsbranschen, finans- och försäkringsbranschen samt forskning och utveckling.
 

För dig som småföretagare

Till en början är det framför allt stora företag som kommer att behöva rapportera hur hållbara deras verksamhet är, i linje med den nya taxonomin. Men mindre företag påverkas indirekt. Som leverantörer är ett mindre företag en del av sin kunds värdekedja. Det finns alltså en risk eller påverkan på det mindre företaget när kunden går igenom sina inköp, aktiviteter och affärsmodeller för att minska sin miljöpåverkan.

Det har också påverkan på småföretagares finansiering. De företag som inte säkerställer att verksamheten är miljömässigt hållbar kommer att ses som högriskkunder för investerare, banker och försäkringsbolag, och därför mindre intressanta som kunder. I många fall kommer banker att kräva hållbarhetsredovisning från de företag som har företagslån, och det är därför viktigt att du som företagare jobbar med din egen omställning till en hållbar verksamhet. Ett råd är att ha en dialog med dina finansiella partners för att ha en samsyn om hållbarhet och risk i ditt företag.

Glöm inte att det också finns en uppsida på detta. Om ditt företag har kontroll på och kan redovisa hållbarhetsarbetet, eller är trovärdigt i arbetet med att ställa om, kan det innebära en konkurrensfördel och underlätta framtida finansieringsbehov.
 

Mer att lyssna på

Lyssna till Marie Baumgarts, Head of Sustainability Regulatory Affairs and Sustainability på SEB, prata om EUs nya taxonomi.