Ekonomisk hållbarhet ger hållbara värden över tid

Ekonomisk hållbarhet, Hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet är en integrerad del av hållbarhetsbegreppet och innebär att använda, vårda och underhålla resurser (mänskliga och materiella) för att skapa långsiktigt hållbara värden över tid så att även framtida generationer kan få sina behov tillgodosedda. Det gör vi genom bättre utnyttjande, återanvändning och återvinning av såväl förnyelsebara resurser som icke förnyelsebara resurser. Ekonomisk hållbarhet stöder stödjer möjligheterna att nå andra hållbarhetsmål så som de exempelvis uttrycks i Agenda 2030
 

Grön tillväxt

Begreppet Grön ekonomi och grön tillväxt handlar om att frikoppla den globala tillväxten (BNP) från nyttjandet av världens naturresurser och på så sätt möjliggöra fortsatt ekonomisk tillväxt. Med hjälp av innovationer och investeringar ska man både skapa ekonomisk tillväxt och nå en hållbar utveckling där miljörisker och de ekologiska belastningarna minskar.

Viktiga områden att arbeta med för en ekonomiskt hållbar utveckling är:

  • Aktivt arbete med att förebygga mutor och korruption, som skadar samhället genom att leda till högre kostnader och snedvriden konkurrens.
  • Levnadslön, som ska täcka de grundläggande behov som en familj har av mat, rent vatten, husrum, kläder, utbildning, sjukvård med mera.
  • Genom att betala skatt bidrar företag och privatpersoner och ger tillbaka till det samhälle vi är en del av.
  • Investeringar. Valet av hållbara och etiska investeringar, så kallat SRI, Sustainable Responsible Investment, har stor betydelse. SRI inkluderar eller exkluderar investeringar utifrån ESG:s principer. Impact Investing är investeringar som genererar mätbar social och/eller miljömässig nytta tillsammans med finansiell vinst. Ofta finansierar investeringen ett projekt eller företag, till skillnad mot ESG och SRI som mestadels är strategier för fond- och aktieinnehav.