Lokal samverkan för ett hållbart företagande!

Aktuellt

Panelsamtal med Emma Eide, ordf. i Miljöutskottet i Nacka kommun samt medlem i föreningen Centerpartiet Nacka och Jesper Johansson, ordf. i Klimat- och Miljöutskottet i Värmdö kommun samt medlem i föreningen Miljöpartiet de gröna i Värmdö.

Per Lejoneke, ordf. Företagarna Nacka Värmdö ledde samtalet.

Hur tänker era föreningar i frågan om lokal omställning?

Många av våra medlemmar i Centerpartiet brinner för klimat- och miljöfrågor. Därför är det en viktig fråga som vi diskuterar flitigt på våra medlemsmöten. Våra möten är en plattform där vi kan lyssna på våra medlemmar som representerar olika delar av samhället, inklusive företag och medborgare. Genom att väva samman alla dessa perspektiv kan vi ta med oss viktiga insikter och införliva dem i vår politik.

Även medlemmar i Miljöpartiet har stort engagemang för klimat och miljöfrågor. Diskussioner kring dessa frågor sker på medlemsmöten och engagerar representanter från civilsamhället, företag och medborgare. Miljöpartiets medlemmar är även medlemmar i andra föreningar som idrottsföreningar, kulturföreningar och näringslivet. Samtal om klimatomställning förgrenar sig ut till dessa föreningar.

Hur ser ni på er roll då i den här frågan som har med lokal omställning att göra?

Miljöpartiet är en politisk förening som diskuterar förändringar utifrån medlemmarnas förutsättningar. Dessa diskussioner bidrar till politiken, eftersom det är där man tar avstamp. Föreningen jobbar också för förändring utanför kommunalpolitiken, vilket påverkar medlemmarnas kontaktnät och drivkraften för att driva på förändringar.

Vi vill ge våra medlemmar en plats där de kan diskutera och ventilera viktiga frågor kring miljö och klimat. Vi vill också skapa ett utbyte av erfarenheter och idéer som kan tas med tillbaka till vardagen utanför vår förening. Genom dessa samtal kan vi hitta kloka lösningar som sedan kan bli politik och på så sätt påverka samhället. Vi vill också hjälpa människor som vill ställa om, men kanske inte alltid vet hur.

Att vara medlem i en politisk förening ger möjlighet att påverka och lyfta fram viktiga frågor i det lokala samhället. Det är viktigt att sprida målen och syftet med föreningen till alla som lyssnar och tittar. Genom att gå med i den lokala politiska föreningen kan man driva på förändring och lära sig nytt.

Det här med civilsamhället och dess betydelse har ju fått en framträdande roll i detta med omställning. Hur kan vi få med fler föreningar i det här arbetet?

Alla måste vara med och ta ansvar för att ställa om till en hållbar framtid, och det är också politikernas ansvar att se till att alla har möjlighet att göra det. Vi behöver öka dialogen och skapa fler arenor där vi kan träffas och diskutera dessa frågor tillsammans. Det är viktigt att hitta sätt att arrangera dessa möten och företagarträffen är en bra arena att ta upp dessa frågor.

Vi måste våga prata med varandra och ha öppen dialog. Det är viktigt att vi samarbetar som kommun, förening och företag för att skapa förutsättningar för alla att ställa om. Det är viktigt att alla är med på tåget och att vi vågar sätta oss ner tillsammans och diskutera hur vi kan lösa utmaningarna. Vi får inte vara rädda för att lova för mycket eller fastna i en riktning i många år, utan vi måste vara öppna och flexibla i vårt samarbete.

Är det också en del i det demokratiska samtalet, och som vi behöver hålla liv i ett sådant här omställningsarbete, för att inte exkludera människor?

Vi utesluter inte grupper med avsikt, men det kan hända att vi inte har tid eller mod att ta upp viktiga frågor. Det är viktigt att notera att ingen grupp ska uteslutas. Det är också vanligt att ungdomar engagerar sig i sakfrågor genom organisationer istället för politiken. Därför är det viktigt att identifiera vilka organisationer och frågor som är relevanta för politiken och se hur de kan tas upp på bästa sätt. Det handlar om att våga prata med varandra utan att lova att lösa alla problem, utan att se hur man tillsammans kan hitta bästa lösningen.

Vad ser vi för utmaningar?

Det är svårt att ha dialog med alla grupper eftersom det finns begränsade resurser från civilsamhället, företag och kommunen. Men det är viktigt att få ett brett genomslag och engagemang, så det är en framgångsfaktor. En annan utmaning är tiden, eftersom människor har mycket att göra med familj, barn och andra engagemang. Vi behöver ha en bred uppslutning från alla aktörer, men det kan vara utmanande att hitta lämpliga former för möten, lokaler och tid som passar alla.

Hur möjliggör vi då en bred medverkan från civilsamhället? Och finns det alternativa plattformar?

Vi behöver bjuda in och diskutera med föreningar, företag och civilsamhället i vår kommun. Det kan vara många som är intresserade i början, men vi måste börja någonstans. Tyvärr kanske inte alla har möjlighet att delta hela tiden eftersom det inte är deras prioritet. Så vi kommer inte att kunna nå alla.

Var börjar vi då någonstans för att bjuda in fler aktörer från civilsamhället?

Som kommunpolitiker ser jag hur mycket bra som görs för att uppmuntra hållbarhet i vår kommun. Vi behöver dock skapa en gemensam arena för att samarbeta kring dessa frågor. Vi behöver också uppmuntra varandra och se vad var och en gör bra. Politiken ska skapa förutsättningar för alla att vilja göra rätt, men det krävs också handling från oss alla. Precis som i ett projekt för att minska idrottssveriges utsläpp, måste vi jobba tillsammans för att uppnå hållbarhet.

Finns det några andra bra exempel?

Emma har jobbat på ICA och sett många kreativa handlare samarbeta med ideella föreningar. Ett exempel är när en restaurang och ICA-handlare samarbetade för att laga mat baserat på vad som blev över i färskvarudisken, och maten som blev över skickades tillbaka som matlådor till ICA-butiken. Det är ett fint kretslopp som kan byggas vidare på.

Jesper har också jobbat med resor och transporter och sett hur större företag har minskat sina CO2-utsläpp genom samarbete med kommunen och Västtrafik. Det viktigaste är samarbetet mellan det offentliga och det privata näringslivet. Jag tror att både Nackabor och Värmdöbor vill samarbeta och vara klimat- och miljövänliga.