Koldioxidekvivalenter (CO2e)

Koldioxidekvivalenter eller CO2e är ett mått på utsläpp av de växthusgaser som påverkar vårt klimat. Olika växthusgaser bidrar olika mycket till växthuseffekten och CO2e gör att vi kan jämföra olika utsläpp av växthusgaser och deras inverkan på klimatet. Omräkningen sker genom att man multiplicerar utsläppen av varje växthusgas med gasens så kallade GWP-värde (Global Warming Potential). Metan bidrar till exempel 28 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid.

De som räknas in i den här gruppen är koldioxid, metan, lustgas och ytterligare några gaser. De finns naturligt i vår miljö men mänskliga aktiviteter har väsentligt ökat utsläppen av växthusgaser.

Biogas ingår inte i denna beräkning eftersom det är en typ av gas som skulle friställas i atmosfären oavsett, bland annat genom förmultning, men som vi tar vara på som bränsle. Bidraget av biogas sker alltså oavsett om vi fångar upp det eller ej.

Läs mer

New Yorks dagliga scope 3-utsläpp av koldioxidekvivalenter enligt Carbon Visuals. Varje boll representerar ett ton koldioxid.