Politikerfrågor valet 2022

Aktuellt

Svar från våra politiker i Nacka och Värmdö

Vi har ställt frågor till våra lokala politiker för att få veta hur de tänker i några viktiga frågor för oss företagare.

Läs dem och få en uppfattning om var de står inför valet på söndag. Du kan också ladda ner en sammanfattning med svaren från Nacka eller Värmdö.

I Värmdö har vi fått svar från: C, L, MP, M, S, SD, SP och V – saknas Mitt parti Värmdö och KD
I Nacka har vi fått svar från: C, KD, L, MP, M, NL, S och SD – saknas gör V

#4av5jobb, #Valet2022

Nacka – Frågor & Svar

Nacka har fler än 12 000 aktiva företag med mindre än 50 anställda. Dessa företag är en betydande aktör som arbetsgivare och för att generera skatteintäkter till kommunkassan. Den Klimatbudget som kommunen beställt från Klimatsekretariatet 2021 pekar tydligt på behovet av insatser för att minska klimatavtrycket från nackas invånare och företag. Det krävs en halvering av utsläppen fram till 2026, för att Nacka skall ligga i takt med Parisavtalet från 2015. 

Nationella enkäter från Företagarna visar att bara 15% av dessa mindre företag har påbörjat sitt omställningsarbete. Det betyder att mer än 10 000 småföretag i Nacka ännu inte påbörjat sin omställning. En samhällsinsats för att hinna ikapp denna budget kommer få betydande konsekvenser för dessa småföretag. Detsamma gäller ifall vi bara väljer att möta den klimatförändring som sker om vi inte får ner utsläppen. 

Ett småföretagande som får problem, kommer påverka både den lokala sysselsättningen, skatteintäkterna, folkhälsan och ytterst den lokala tilliten.

Anser ditt parti att detta är en reell utmaning i Nacka?

CENTERN:
Ja, det är ambitiösa mål och en tydlig utmaning i att nå dem.

KRISTDEMOKRATERNA:
Ja

LIBERALERNA:
De insatser som företag gör och planerar att göra är väldigt viktigt för hela den gröna omställningen eftersom det är i företagen kreativitet och ny teknik frodas. Men klimatomställningen är en utmaning för hela samhället och måste därför mötas i samverkan mellan företag, myndigheter och civilsamhälle.

MILJÖPARTIET:
Ja!

MODERATERNA:
Klimatförändringarna är på allvar och vi måste vidta en massa åtgärder för att minska utsläppen. Jag tycker att det finns positiva delar i koldioxidbudgeten.

Rapporten visar att de totala utsläppen minskar i Nacka, sett över tid, trots att Nackaborna blivit fler. Sedan år 2000 har utsläppen per person minskat med 30%, från 2,96 till 2,1 ton koldioxid/person. Den genomsnittlige Nackabon släpper ut hälften så mycket som den genomsnittlige svensken. Om man räknar bort utsläppen från utrikes sjö- och flygtrafik (som står för över hälften av utsläppen men är svåra för Nacka kommun att påverka) så blir det ännu mycket bättre. Då är de faktiska utsläppen från just Nacka 0,9 ton/person i stället, en halvering jämfört med år 2000. Det här är väldigt glädjande besked som visar att det går att vända utvecklingen med konkreta åtgärder!

De utsläpp som minskat i Nacka är främst från uppvärmning (från 40,6 kiloton till 2,8 kiloton) och inrikes transporter (från 90,2 kiloton till 77,2 kiloton). Avveckling av oljepannor, utbyggnad av fjärrvärme och massor av solcellsanläggningar ger resultat. Vi bygger ut cykelbanor och laddstolpar. Tunnelbanan är vår största klimatinvestering och pågår för fullt.

Vi är optimistiska klimatrealister och är övertygade om att mänskligheten kommer att lösa klimatkrisen, på samma sätt som vi löst andra svåra samhällsproblem tidigare. Inte utan stora ansträngningar förstås, men det går med teknikutveckling, högre krav i upphandlingar, omställning av transportsektorn, klimatsmart byggande, men framför allt med ett väldigt målmedvetet fokus på resultat.

Kommunen som organisation kan inte lösa klimatkrisen själv, utan det måste vi göra tillsammans med invånare och företag. Det fordrar också en näringslivsvänlig politik som gör att företagen vill och vågar och har råd att investera i ny teknik.

NACKALISTAN:
Nackalistan anser att klimathotet är en verklig utmaning, både för företag och Nackas invånare, och att det måste till betydligt kraftfullare åtgärder än vad som görs idag.

SOCIALDEMOKRATERNA:
Ja, det är en reell utmaning att alla hänger med i omställningen. Högst krav ska ställas på de som släpper ut mest, men samtidigt måste alla bidra för att vi ska kunna möta klimatkrisen och ställa om i tid. Det är politikens uppgift att skapa rätt förutsättningar för en klimatomställning där alla är med. 

SVERIGEDEMOKRATERNA:
Sverigedemokraterna vill inte förringa klimatutmaningarna, men ser små möjligheter att demokratiskt genomföra så stora förändringar i samhället som verkar vara Företagarnas mål och prioritet. Ytterst är det så att om även hela Sverige av klimatskyddsskäl skulle läggas ner helt och hållet och upphöra att existera, så har även detta en mikroskopiskt liten inverkan på totaliteten av klimatförändringar.

Vi får anledning att generellt hänvisa till vår protokollsanteckning vid kommunfullmäktige 220502 och beslutet om klimatprogrammet: ”Sverigedemokraterna vill inge samma synpunkt som oftast i samband med beslut i klimat- och miljöfrågor: Sveriges del, och än mer Nackas del, av möjligheterna att påverka klimatförändringar är försumbart liten, i huvudsak symbolisk och vägledande.

Mot den bakgrunden måste Sverigedemokraterna varna för dyrbar överambition i miljö- och klimatfrågan, och för den risk som denna överambition kan innebära för jobb och välfärd. Sverige och Nacka behöver inte ligga långt före alla andra
jämförbara länder på denna punkt.”

Är det ditt partis målsättning att vi skall hålla klimatbudgeten eller riktar ni er mer in på att anpassa er efter klimatförändringens effekter i Nacka?

CENTERN:
Ja, att hålla budgeten är prioriterat. Men vi måste också arbeta med anpassning för att kunna hantera effekterna av klimatförändringarna. Det gäller bland att hur och var man kan bygga bostäder och anläggningar framöver och inte minst måste det finnas kapacitet att hantera stora mängder dagvatten när det kommer skyfall. Det gäller också att planera för att minska effekterna av långvariga värmeböljor.

KRISTDEMOKRATERNA:
Vår målsättning är att budgeten skall hållas. Det är dock en fråga som måste utvärderas kontinuerligt, eftersom vi inte kan betala vilket pris som helst. Vi menar att man måste beakta om budgeten beräknas på ett sådant sätt att den väger in Nacka kommuns totala klimatpåverkan på ett vettigt sätt, det vill säga effekterna av lokal konsumtion så väl som lokal produktion av varor och tjänster, i jämförelse med alternativen. Vi vill alltså inte hålla oss till en budget som exempelvis begränsar möjligheterna att producera saker i Nacka (på grund av utsläpp lokalt), om alternativet är att samma saker produceras någon annanstans till en högre klimatpåverkan. 

Om effekterna på ekonomin av att följa budgeten blir så stora att vi får ett depressionsliknande tillstånd med massarbetslöshet kommer detta ha drastiska effekter dels på folks hälsa, men också vår förmåga att hantera klimatutmaningarna. En samhällskollaps gynnar ingen, klimatet inkluderat. 

Vi kan driva förändringar som har faktisk påverkan, till skillnad från sådana som ser bra ut på pappret. Kommunala pekpinnar kommer vi inte att bidra till. 

LIBERALERNA:
Klimatbudgeten är en väldigt ambitiös sådan och det innebär stora utmaningar, men Liberalerna har som mål att den ska hållas.

MILJÖPARTIET:
Ja, Nackas koldioxidbudget ska beaktas i alla politiska beslut inom kommunen.

MODERATERNA:
Se ovan i fråga 1. Vi ska göra vad vi kan för att minska utsläppen, men hälften av utsläppen som läggs på Nacka i koldioxidbudgeten är utrikes transporter som vi har svårt att påverka lokalt. Var och en av oss kan naturligtvis tänka på vad man köper och hur man reser, men som kommun är det svårt att påverka.

NACKALISTAN:
Vårt parti ser mycket allvarligt på klimatfrågan och vår målsättning är självklart att vi måste hålla Nackas koldioxidbudget (svar på fråga 2). Gör vi inte det kommer vi få enorma kostnader framöver när klimatförändringarna drabbar vårt samhälle. Det är en stor risk att inte ta tag i detta nu, utan bara skjuta åtgärderna på framtiden.

Det kommer att krävas många insatser på olika nivåer i samhället för att ställa om, och det kommer inte att bli helt smärtfritt för någon, vare sig för privatpersoner eller företag. En hel del som skulle behöva åtgärdas är sådant som våra politiker i regering och riksdag beslutar över.

Annat som satsningar på kollektivtrafiken ligger på regionens bord. Men mycket kan vi också göra lokalt här i Nacka. Tyvärr har allt för stort fokus hamnat på andra samhällsfrågor, och frågor om miljö och klimat har hamnat i skymundan. Det är oroande, eftersom vi behöver ställa om här och nu. I Nacka ska vi minska utsläppen med hela 16% per år för att kunna uppfylla vår del av Parisavtalet, och därmed klara att hålla klimatförändringarna på en acceptabel nivå. Det är vi inte ens i närheten av. Vissa partier i Nacka sätter orimligt stora förhoppningar till att Tunnelbanan dras till Nacka. Men Tunnelbanan kommer inte vara klar förrän tidigast 2030. Under tiden som den och alla nya bostäder och infrastruktur byggs släpper vi ut enorma mängder koldioxid. Vi bygger helt enkelt upp en stor koldioxidskuld som kommer att stå framtida nackabor dyrt.

Många områden som skulle behöva ses över beslutas inte lokalt i kommunen utan på riksnivå.

Hur skattesystemet är utformat är en sådan fråga. Lägre moms på tjänster, mindre skatt på arbete och högre skatter på sådant som är miljöförstörande är exempel på sådant som skulle kunna underlätta för en omställning till ett mer hållbart samhälle. Vi behöver satsa mer på att reparera, redesigna och återanvända produkter och material. Lägre moms på tjänster skulle kunna vara en väg att göra det billigare att reparera istället för att kassera. Just nu har vi en speciell situation med kriget i Ukraina som påverkar priserna exceptionellt mycket, men vi måste samtidigt vara på det klara med att det kommer behövas högre priser på bensin och diesel för att kunna fasa ut fossila bränslen. Vi behöver mer el till bland annat nya elbilar, samtidigt skulle vi kunna använda elen mer effektivt än vad vi gör idag. Vi skulle säkerligen kunna spara mycket energi med ganska enkla åtgärder. Höga elpriser är ett problem för företag och hushåll, allt för låga elpriser riskerar att leda till slöseri. På riksnivå kan politiken göra mycket för att ge rätt förutsättningar för både företag och privatpersoner, så att det lönar sig att göra ”rätt” i miljö- och klimathänseende, och det kan handla om både morötter och piskor. Det kan behövas ekonomiska stöd för företag och hushåll i vissa lägen, subventioner kan behövas för att lindra och underlätta omställningen, samtidigt som det som förstör för miljö och klimat skulle behöva beskattas hårdare. Allt detta är frågor som tillhör rikspolitiken, och det är inte något som vi i det lokala partiet i Nacka har tagit ställning till. Vi fokuserar på lokala frågor, frågor där vi kommunpolitiker har rådighet. På lokal nivå finns det också mycket som kan göras.

SOCIALDEMOKRATERNA:
Ja. Klimatfrågan är en av vår tids allra viktigaste frågor och vi måste agera snabbt och resolut för att bekämpa klimatförändringarna. Vi vill att Nacka ska utvecklas på ett sätt som säkrar en hållbar framtid.

Nacka ska vara en kommun i framkant som vågar gå före med egna åtgärder och driver på andra i att få ner utsläppen. Vi ska också vara pådrivande i omställningsarbetet i enlighet med Parisavtalet och arbeta för att de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 uppnås.

SVERIGEDEMOKRATERNA:
Ordet ”klimatbudget” är för oss okänt i dagsläget. Vad som finns på bordet politiskt är ett program för klimatanpassning och en koldioxidbudget. När nu dessa är antagna, så anser Sverigedemokraterna att de gott och väl kan få vara riktmärken för bra klimatpolitik, med samma invändningar som tidigare: politiken måste ha demokratiskt stöd, och det kräver att den inte föröder samhälle eller offentlig sektor.

Insatserna för att mota eller möta detta är inget som görs enskilt och av enskilda aktörer. För att nå effekt behöver vi en lokal samverkan mellan olika samhällsaktörer.

Utifrån ert svar på fråga 2 – Vilka, anser ditt parti, är det tre viktigaste gemensamma insatser vi då behöver göra, för att bibehålla lokalsamhället och det lokala småföretagandet fortsatt långsiktigt hållbart?

CENTERN:
1. Nackabornas livsstil, fler måste förstå att deras livsstil påverkar utsläppen av koldioxid. 
2. Kommunens egna verksamheter ska bli klimatneutrala så snabbt det bara går. 
3. Samverkan med näringsliv och medborgare i klimatarbetet. Mer måste göras.

KRISTDEMOKRATERNA:
El, vatten & annat – Tillse en robust och optimerbar infrastruktur för distribution av vatten och el. På alla rimliga byggnader och platser investera i lokal produktion av el. Etablera en tydlig och förankrad plan för prioritering för distribution av el vid brist, så att företag har maximal förutsägbarhet och stabilitet. 

Forskning och utveckling – Arbeta för att Nacka skall bli en attraktiv kommun för att förlägga forskning och utveckling, vilket både stimulerar de omgivande företagen och gör det möjligt för oss som kommun att ligga i framkant i vår miljöpolitik. Vi vill inom detta särskilt titta på möjligheterna för kommunen att vara experimentplats för storskaliga tekniklösningar inom samhällsutvecklingen, såsom självkörande fordon, luftburna leveranser via drönare eller liknande. Ett annat intressant forskningsområde är vattenrening och avsaltning, för eventuell framtida torka. 

Transportlösningar som fungerar för alla – Nacka skall vara framkomligt för alla, med alla former av transportmedel. Det innebär att vi måste både investera i och planera vår infrastruktur smart och expansivt. Utifrån biltrafikens hållbarhetsutveckling stärks också vikten av att öppna den östliga förbindelsen. Att företag och kunder kan mötas är livsviktigt för deras överlevnad. 

Öka antalet arbetsplatser i Nacka – Nacka måste vara en kommun som lockar till sig företag. Det kan innebära att vi måste bygga med fokus på arbetsplatser. En av vår kommuns största miljöpåverkan är alla resor medborgarna gör till sina jobb i andra kommuner. I detta kan även ingå att se till att den digitala infrastrukturen är pålitlig, samt möjligheten att främja hubbar för distansarbete. 

Inte stoppa innovation – Vi litar på att våra företag sitter på mängder med konstruktiva idéer för att bidra till att komma till rätta med problemen. Vi vill släppa lös den kreativiteten genom att minska allt tänkbart krångel med regler och tillstånd, och om nödvändigt bidra med kommunala medel som investeringar i gemensamma utvecklingsprojekt. 

LIBERALERNA:
Liberalerna har många förslag för att stötta småföretagare i den gröna omställningen. Ett sådant förslag är att minska handläggningstiden för företag så att processerna flyter på snabbare, vilket underlättar exempelvis om man vill skaffa solenergi, installera laddstolpar eller göra förändringar i sin fastighet. Ett annat förslag är att genom samverkan mellan företag och myndigheter erbjuda ökad information och rådgivning till de som vill veta hur förutsättningarna ser ut för att bäst minska klimatavtrycket. Sist men inte minst vill vi som kommun arbeta närmare företagare för att kunna erbjuda sådant som kan underlätta i omställningen så som kollektivtrafik, närliggande sopsortering och stabila fibernät som kan möjliggöra digitala möten. Det är också viktigt att kommunen fortsätter ställa höga hållbarhetskrav i upphandlingar för att främja klimatsmarta företag.

MILJÖPARTIET:
a) Vi vill anställa en Hållbarhetsdirektör med övergripande ansvar för kommunens klimatarbete. Denna direktör ska ha en stab och ha i uppgift att genomföra livscykelanalyser på kommunala beslut för att kunna visa hur dessa påverkar kommunens koldioxidbudget. Vi vill också att denna direktör har ett samordnande uppdrag och koordinerar kommunens klimatarbete med privata och ideella aktörer, så att vi drar åt samma håll och fångar upp bra idéer.

b) När Nacka bygger stad MÅSTE det som byggs hålla hög klimatstandard och vår energiproduktion måste hänga med. Allt nybyggt ska byggas enligt passivhusstandard, alltså producera lika mycket energi som det förbrukar. Detta sänker driftskostnaderna för framtidens näringsidkare och boende i kommunen. Samtidigt vill vi se massiva satsningar på solceller och satsningar på havsbaserad vindkraft i region Stockholm.

c) Säkra kompetens för framtidens näringsliv – vi vill se en ”framtidens gymnasieskola” i Nacka – med fokus på gröna jobb. Kompetensförsörjning nämns ofta som ett stort problem för den gröna omställningen, och i stället för att vänta på att någon annan ska lösa problemet vill vi att Nacka kommun, gärna i samarbete med det lokala näringslivet, startar ett yrkesgymnasium.

MODERATERNA:
Vår stadsutveckling ger en enastående möjlighet att både ställa om och kunna hantera effekter av klimatförändringarna. Tunnelbanebygget är vår enskilt största klimatinvestering. Vi ser till att det byggs klimatsmart och grönt. Vi ser till att det finns skyfallsmagasin och att man tar hand om dagvatten, vi planterar träd och har gröna tak, vi ser till att det som byggs är energieffektivt mm. Och vi ser till att man inte bara planerar in bostäder, utan att det också finns lokaler för företag. Dels skapar det liv i områdena och dels fler arbetstillfällen i Nacka, som gör att Nackaborna inte behöver åka så långt till jobbet.

NACKALISTAN:
Det lokala partiet Nackalistan vill (som svar på fråga 3, ordnat i prioritetsordning med viktigaste åtgärderna först)

– Samhällsplanering. Bevara lokala, livskraftiga centrum i alla kommundelar. Det ska vara nära till service så att kommuninvånarna inte tvingas ta bilen. Kultur och idrottsmöjligheter ska finnas nära där människor bor, för att underlätta för föreningslivet och minska behovet av transporter med bil kors och tvärs i kommunen. Bra och säkra cykelvägar behövs.

– Satsning på fler solceller. Kommunen behöver vara mer proaktiv med information och stöttning för att hjälpa mindre och mellanstora företag att ställa om. Förutom att kommunen måste se till att snabbt får upp solceller på kommunens egna fastigheter, behöver det ske en inventering av företag med större verksamhetslokaler och lägen där solceller med fördel kan sättas upp. Investeringar i solceller är idag lönsamt då priserna på solceller fallit kraftigt och elpriserna skenar. Det finns också möjlighet att hyra eller leasa solcellsanläggningar för de företag som inte har möjlighet att finansiera det själva. Här behöver kommunen gå före och trycka på, med information och rådgivning för att på alla sätt för att få fart på omställningen.

– Satsning på mer och bättre kollektivtrafik så att de som kan ställa bilen också gör det. Fler direktbussar, fler båtar, nya bullerfria och driftsäkra vagnar till Saltsjöbanan, säkrare cykelvägar är några exempel. För företagare är bilen oftast helt nödvändig, med övergång till elbilar kan utsläppen ändå minskas för de som verkligen måste ha bilen. När de som inte måste ha bilen ställer den, blir det bättre framkomlighet på våra vägar för de som verkligen behöver bilen. Köer är arbetstid och kostar våra företag stora pengar.

– Storsatsa på en återbruksgalleria i kommunen, i stil med Retuna återbruksgalleria i Eskilstuna. En attraktiv plats för återbruk, redesign och reparationer av allt från inredning och byggmaterial till sportprylar och kläder, som också kan ge nya jobb i kommunen. Fortfarande idag är det bara en bråkdel av allt som lämnas in på våra återvinningscentraler som återbrukas. Det är inte hållbart. (Nackalistan har motionerat om en sådan galleria.)

– Bevara alla grönområden och våtmarker i kommunen. Vi i NL vill bevara viktiga naturområden med höga naturvärden som Tollare, Svindersvik, hela Ryssbergen och Sarvträsk. Alla dessa är oerhört viktiga för den biologiska mångfalden, för att lindra effekterna av klimatförändringar, rena luft och dagvatten, och som kolsänka. Byggnation bör ske i första hand på redan hårdgjorda ytor

– Fler hyresrätter och mindre bostadsrätter behöver byggas för att lokala företag lättare ska kunna hitta arbetskraft som bor i kommunen. Det som byggs ska byggas med senaste teknik och klimatsmart, och på hårdgjorda ytor

– Informationskampanjer till alla nackabor om de utmaningar som vi har med att hålla vår koldioxidbudet. Visa på att kommunen tar detta på allvar. Visa på goda exempel! Tips och råd hur vi tillsammans kan göra något, och att det vi gör här i Nacka faktiskt spelar roll. Här kan de kommunala bolagen Nacka Vatten och Avfall och Nacka Energi användas för att nå ut!

– Samverkan och delningsekonomi. Med den nya digitala tekniken finns stora möjligheter till att på olika sätt samverka och dela på kostnader. Det gäller kanske främst privatpersoner, tex med samåkning och samnyttjade, men också företag skulle kunna samarbeta mer för att spara både pengar och minska resursutnyttjandet, minska på transporter mm. Även här kan kommunen ta initiativ och se till att underlätta för företagen.

SOCIALDEMOKRATERNA:
Klimatkrisen möter vi tillsammans. Ingen enskild, varken privatperson eller företag, kan ensamt lösa de utmaningar vi nu möter. Samverkan är otroligt viktigt och kommunens roll för att stärka samverkan mellan olika aktörer behöver bli bättre. Vi vill stärka dialogen för att göra det lättare att ta kloka beslut som är bra för företagen, Nackaborna och klimatet. 

Vi socialdemokrater vill ta tillvara på växtkraften i entreprenörskap och småföretagande och vi vill stärka näringslivsklimatet så att befintliga företag och potentiella nya företag kan växa, exportera och anställa fler samtidigt som man ställer om och är en del av hållbarhetsarbetet.

– Stärka samverkan mellan olika aktörer för att lära av varandra och gemensamt bidra till ett hållbart Nacka.

– Det är viktigt att vi skapar förutsättningar för företagen att göra klimatsmarta val som inte går ut över lönsamheten, till exempel att kunna välja elbil.

– Vi behöver utforma kommunens upphandlingar så att även mindre lokala företag har möjlighet att lämna anbud.

SVERIGEDEMOKRATERNA:
Vi behöver framför allt häva så mycket som möjligt av den tunga trafiköverbelastning som tynger Nacka, och medlen för det är bland annat stopp för överbyggnation, starkare kollektivtrafik och bättre parkeringsmöjligheter.

Värmdö – Frågor & Svar

Småföretagen på Värmdö har svårt att hitta personal – att utbilda inom bristyrken är en möjlig väg. Vad avser ditt parti göra i kommande mandatperiod för att öka möjligheten för småföretagen att rekrytera lokalt?

CENTERN:
Genom ett stärkt samarbete mellan kommunen och näringslivet kan vi få fler värmdöbor i jobb och möjliggöra för våra företagare att kunna växa. Under den gångna mandatperioden har kommunens näringslivsavdelning förbättrat sitt arbetssätt med matchning mot lokala företagare och personer som står utanför arbetsmarknaden samt alla arbetsföra Värmdöbor som uppehåller ekonomiskt bistånd vilket lett till att antalet personer med ekonomiskt bistånd minskat kraftigt.

Vi vill att alla ska bli anställningsbara, ingen som kan jobba ska stå utanför arbetsmarknaden! Vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildning är av högsta vikt för ökad anställningsbarhet för den som har en svag ställning eller står utanför arbetsmarknaden. Vi vill att all vuxenutbildning ska fokusera på bristyrken i Stockholm och bedrivas med tät dialog med näringslivet. Där det är möjligt vill vi erbjuda uppdragsutbildningar.

Just i skrivande stund hålls en framtidsmässa där elever i 8:e klass i Värmdö får möta företagare från Värmdö för att inspireras av framtida möjligheter, detta ser vi gärna som ett permanent inslag i Värmdös skolor. Här är också viktigt att skolornas studie- och yrkesvägledare ges möjlighet till en tät dialog med näringslivet lokalt för att visa på vilka möjligheter eleverna har att hitta arbete lokalt och vad som efterfrågas.

LIBERALERNA:
Förstärka nätverkande mellan företagen genom att tillsätta en företagsinkubator och en företagshubb. Kontakten mellan lokala näringslivet och kommunen kan förbättras och utvecklas. Fler mötesplatser mellan näringsliv och skola/utbildning. Öppna upp en lokal hantverks nischad gymnasieskola för att främja yrkesutbildning i kommunen. Se över möjligheten med lokal uppdragsutbildningar på Värmdö.

MILJÖPARTIET:
Vi vill se över möjligheterna att utvidga yrkesutbildningarna på gymnasiet gällande de bristyrken där det råder personalbrist.

MODERATERNA:
Vi vill utveckla samarbetet mellan kommunens arbete mellan näringslivsavdelningen och övriga nämndområden som, vuxenutbildning, arbetsmarknadsavdelningen, skola, gymnasieskola så att vi kan understödja den kompetens som kommunens företagare eftersöker. Tillsammans med näringslivet har initiativ redan startats för att erbjuda arbetsplatsförlagda utbildningar inom besöksnäringen. Beroende på hur det faller ut skulle kommunen kunna titta på ytterligare branscher. Näringslivsenheten har även påbörjat ett nytt arbetssätt för att matcha arbetssökande med kompetenssökande företag i kommunen. Hittills har vi kunnat se goda resultat och det är något vi vill fortsätta utveckla. För första gången nu i höst 2022 har vi anordnat en framtidsmässa för elever i 8:e klass där företag och samtliga skolor möts för yrkesvägledning. Eventet genomfördes under v.35.

SOCIALDEMOKRATERNA:
I ett näringslivsråd (se vårt svar på fråga 6) så ser vi att just säkerställa kompetensförsörjningen utifrån det lokala behovet blir ett viktigt fokus. Konkret så behöver vi dimensionera utbildningar utifrån arbetsmarknadens behov. Vi behöver också arbeta mer med yrkesambassadörer för att våra unga ska få inblick i fler branscher. 

Våra nyanlända är också en resurs som ska tas till vara. Därför vill vi möjliggöra för fler nyanlända att fortare lära sig svenska genom språkpraktik och mer validering av tidigare kompetens. Vi vill ta fram en valideringsstrategi och validera fler personers kunskaper för att ge dem en snabbare väg in på arbetsmarknaden.

SVERIGEDEMOKRATERNA:
Sverigedemokraterna vill se på möjligheten att i samråd med Värmdö företagare öppna ett lokalt rekryteringscenter som kan rikta platsannonser samt olika riktade sökningar på arbetsmarknaden så de matchar den efterfrågan lokala Värmdöföretag har inom vissa bristyrken. Utöver detta behöver dialogen mellan företag och kommunens näringslivskontor kraftigt förbättras så behov och önskemål tidigt identifieras.

SKÄRGÅRDSPARTIET:
Vi behöver dels arbeta med att säkra att kompetensen finns, det vill säga rätt gymnasie- och vuxenutbildningar. Vi kan dessutom hjälpa till med att förmedla sommarjobb, så att ungdomar får in en fot i arbetslivet och företagen kan upptäcka unga talanger. Kommunen kan dessutom arbeta med att synliggöra företagen i kommunen så att de blir mer attraktiva som arbetsgivare. Vi behöver också se över möjligheterna till hur man får till ett matchningsprogram i samverkan med företagarna.

VÄNSTERPARTIET:
Vi vill öka antalet gymnasieplatser i kommunen så att ungdomar inte måste pendla till andra kommuner. Vi vill inte minst satsa på gymnasieprogram med lokal anknytning, exempelvis kopplat till konsthantverk och sjöfart. Med fler lokala gymnasieutbildningar förbättrar vi förutsättningarna för samverkan mellan utbildningarna och lokala företag samt kortar steget från utbildning till att arbeta i kommunen.

Vad anser ditt parti behöver göra för vi ska behålla den kompetensen som finns på Värmdö?

CENTERN:
Fortsatt arbete med kompetensförsörjning i ett nära samarbete med näringslivet och en fortsatt generös vuxenutbildning. Vi behöver också säkerställa att kollektivtrafiken gör det möjligt för människor att komma från andra kommuner och arbete på Värmdö. Idag vet vi att trafiken in mot Värmdö ibland ställer till det. 

LIBERALERNA:
Stödja det lokala näringslivet genom närmare arbete mellan kommunen och näringslivet. Fler ytor där vi samlar företagande. Företagshubb för att skapa lärande nätverk för kompetensutbyte. Förbättra infrastruktur, vägar, genomfart, laddstolpar båt och bil. Planera för exploatering i skärgården med respekt för skärgårdens sköra natur och hav. 

MILJÖPARTIET:
Vi vill bygga fler bostäder som gör det möjligt för unga att bo kvar på Värmdö. Vi behöver även säkerställa att nödvändig service finns tillgänglig i kommunen. Vi vill även stimulera våra lokala företag att växa på ett hållbart sätt. Vi behöver också se Värmdö som en kommun som invånarna bor och verkar i, inte enbart en pendlingsort för de som arbetar i Stockholm.

MODERATERNA:
Vi vill att Regionen inför interkommunal kollektivtrafik vilket kommer att underlätta arbetspendlingen mellan olika geografiska områden på Värmdö. Vi jobbar för att utöka möjligheten till kontorshotell och andra uppsamlingsplatser för affärslokaler och kontor. Vi vill fortsätta utveckla matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare. Kommunen är Värmdös största arbetsgivare och har många olika typer av verksamheter. Därför vill vi stärka kommunens varumärke som arbetsgivare genom att erbjuda bra villkor och en stimulerande arbetsmiljö och möjligheter till kompetensutveckling.

SOCIALDEMOKRATERNA:
Idag tvingas alltför många värmdöbor pendla ut från kommunen för att kunna arbeta. Vi vill därför se fler företagshubbar och co-workspaces inom kommunens gränser och i kollektivtrafiknära lägen. Vi tror att när idéer och kompetenser möts kan nya samarbeten och affärsidéer utvecklas. Att sitta tillsammans med andra i kluster är smart och är dessutom något som näringslivet efterfrågat. Genom att politiken involverar civilsamhället mer i att lösa våra gemensamma utmaningar hoppas vi att fler ska se mervärden i att fortsätta verka lokalt.

SVERIGEDEMOKRATERNA:
Tveklöst behöver lönebilden ses över och förbättras. Det måste finnas utrymme att rekrytera rätt personer till rätt uppdrag. Det vinner alla parter på i längden. Utöver detta behöver arbetsmiljö och goda möjligheter till att göra karriär stärkas i verksamheterna. Kompetenshöjande löpande utbildningar bör erbjudas anställda kontinuerligt.

SKÄRGÅRDSPARTIET:
Det behöver bli mer attraktivt att arbeta inom kommunens gränser. Det innebär att det behöver bli en bättre intern infrastruktur. Vi behöver också säkra upp att det finns verksamhetslokaler och kontor i den omfattning som
efterfrågas, så att företagen kan både startas och växa här.

VÄNSTERPARTIET:
Vi vill göra det lättare att bo kvar i kommunen eller flytta hit, genom att bygga fler hyresbostäder, både på fastlandet och skärgårdens kärnöar. Vi vill utveckla de kommunala skolorna så att fler familjer kan känna sig trygga med att barnens skola kommer att finnas kvar även om några år. Dessutom vill vi förbättra villkoren inom välfärdsyrken för att förebygga kompetensflykt inom exempelvis skola, omsorg och socialtjänst.

Vad har ditt parti för tanke och idé om det hållbara lokalsamhället som verkar inom planetens gränser?

CENTERN:
Vi som bor och lever i Värmdö påverkas av de globala klimatförändringarna i form av extremväder med torka, stormar och skyfall. Även de förändrade vattennivåerna kan komma att påverka Värmdö hårt. Men vår närmiljö och hälsa påverkas också av utsläpp och nedskräpning här på Värmdö, det måste vi alla ta ansvar för. Idag erbjuder vi en bred klimatrådgivning för Värmdöbor och Värmdös företagare, det är något vi vill fortsätta med. För ibland kan det vara både svårt och krångligt att göra rätt. 

Värmdö bör satsa på att möjliggöra den fossila omställningen genom att stötta satsningar på förnybar energi, därför vill vi se en utbyggnad av havsbaserad vindkraft och solpaneler samt energilagring via vätgas. Att öka energiförsörjningen är ett måste för många av Värmdös företags fortlevnad, redan idag har flertalet energibrist. 

LIBERALERNA:
Vässa upphandlingskraven mot lokala näringsliv för ett hållbart näringsliv. Utbyggnad av elektrifiering, se över kommunens fastigheter energispar, se över kommunens maskinpark. Utnyttja kommunens lokaler bättre genom att använda skollokaler kvällar och helger för föreningslivet. Värmdö ligger långt när det gäller miljö- och klimatarbete, något vi kan dra nytta av och göra till en konkurrensfördel och marknadsföra gentemot andra kommuner och regioner. Vetenskap, teknikutveckling och tillväxt ger utvecklingskraft och lösningar på dagens miljö- och klimatproblem. Digitaliseringen och delningsekonomin banar väg för nya konsumtionsmönster och beteenden. Liberal miljö- och klimatpolitik handlar därför om ansvarstagande utifrån kunskap och marknadsekonomiska principer. Marknadsekonomin, inte politiker eller förbudspolitik, driver fram smarta hållbara lösningar. Politikens roll är att ge marknaden långsiktiga spelregler och incitament. Politiken ger förutsättningarna, ”krattar manegen”.

MILJÖPARTIET:
Ett hållbart lokalsamhälle bör sträva efter att vara så attraktivt för invånarna att de minskar sin utpendling med bil, det ska vara enkelt att resa fossiloberoende i hela Värmdö (med kollektivtrafik, cykel, båt och bil) , mer lokalproducerad mat och varor köps samt att antalet arbetstillfällen är tillfredsställande. Det lokala livet behöver kopplas samman med globala mål/ramverk kring vilket avtryck värmdöborna kan göra på vår planet så att vi kan driva arbete för att inte överskrida planetens gränser.

MODERATERNA:
Under mandatperioden har vi jobbat strukturerat med hållbarhetsfrågor, bland annat genom uppdateringen av upphandlingspolicyn, riktlinjer för resor, energieffektiviseringen i kommunens fastigheter mm. Vi kommer att fortsätta utveckla processer för att ytterligare områden som behöver förstärkas. Vi har även en kust- och vattenplan på gång. 

SOCIALDEMOKRATERNA:
Vi Socialdemokrater vill skapa fler gröna jobb på hemmaplan samtidigt som vi gör Värmdö ledande inom hållbara transporter. Vi vill ta ett helhetsgrepp kring omställningen. Därför vill vi göra Värmdö till en pilotkommun för hållbara transporter i samarbete med regionen och näringslivet. Vi ser en flerårig satsning på elektrifiering av transporter som avgörande för att ge fler värmdöbor möjlighet att ställa om till fossilfria färdmedel. Elektrifieringen behöver förstås ske i samarbete med näringsliv och i en takt som energiförsörjningen tillåter. Genom att ligga i framkant kan Värmdö också skapa fler jobb inom kommunen.

För att öka takten i Värmdö omställning ytterligare vill vi också att Värmdö ingår i Klimatkontrakt 2030. Det är ett kontrakt som Viable Cities skriver tillsammans med kommunstyrelser i syfte att snabba på omställningen. ViableCities är ett innovationsprogram med Vinnova, Energimyndigheten, Formas, Tillväxtverket och Trafikverket som uppdragsgivare. Med dialogen som modell kan vi ta oss an den här viktiga utmaningen tillsammans med civilsamhället!

SVERIGEDEMOKRATERNA:
All kommunal verksamhet ska ha ett miljövänligt fokus som på rätt sätt värnar miljön genom rätt åtgärder. Exempelvis är det betydligt mer effektivt att fortsätta byta ut äldre VA verk till nya rena reningsverk än att bygga vindkraftverk. Kommunen behöver ta fram strategiska planer för att rena våra unika vattendrag samt begränsa dagvattenutsläpp. Kustnära områden ska värnas. Genom att bygga ut rätt infrastruktur minska utsläpp från trafiken och på denna punkt har SD starka alternativ till nya vägsträckor som inte belastar miljön lika hårt som idag.

SKÄRGÅRDSPARTIET:
Vi ska göra vad vi kan för att agera hållbart, på både kort och lång sikt. Det betyder att vi, i samarbete med kommun och företag, ska göra det enklare att göra bra val. Oavsett om det är att handla och rekrytera lokalt, rådgivning för att bygga smartare eller hitta lokala samarbetspartners för sina projekt. Eller kanske bara enkelt att få tillstånd att sätta upp solceller på verksamhetens tak?

VÄNSTERPARTIET:
Genom att skapa fler arbetsplatser i Värmdö kan vi minska pendlandet och stärka lokalsamhället. Många värmdöbor ansvarar för sin egen arbetsplats. Det handlar både om egenföretagare och anställda som jobbar mycket på distans. Därför måste det finnas tillgång till kontorshotell eller andra små lokaler, främst i Gustavsberg men också i andra delar av kommunen. 

Ytterligare ett förslag är att vi vill gynna Värmdös bönder. Ett svenskt jordbruk är grundläggande för landets livsmedelsförsörjning. Vi vill att kommunen riktar sina  upphandlingar så den omfattar lokalt producerad mat som är hälsosam och klimatsmart.

Vad anser ni vara de viktigaste insatserna vi tillsammans kan göra för att vi i detta hållbara lokalsamhälle även fortsättningsvis skall ha ett starkt och utvecklande småföretagande?

CENTERN:
Det måste finnas en nära dialog mellan näringslivet och kommunen. Kommunen erbjuder i dag energi- och klimatrådgivning till företag för stötta i valet av hållbara lösningar och tips på energieffektivisering. Det måste vi fortsätta med.

Stötta den närodlade produktionen genom tex samordnande varutransporter. Det skulle minska koldioxidutsläppen samtidigt som det skulle förenkla leveranserna för mindre aktörer i närområdet.

LIBERALERNA:
Värmdö kommun ska fungera som aktiv grön samhällsutvecklingsaktör för småföretagande.  Ambitiösa och välformulerade mål måste vara finansierade och det måste finnas kapacitet att genomföra dem. Näringslivspolitiska strategier handlar om vilka mål och visioner som vi som kommun formulerar i olika dokument (miljökonsekvens i alla kommunens dokument, havs-kustplan, miljö och investeringsbudget, detaljplan mm) och hur man i praktiken genomför och organiserar verksamheten inom detta område. Vetenskap, teknikutveckling och tillväxt ger utvecklingskraft och lösningar på dagens miljö- och klimatproblem. Digitaliseringen och delningsekonomin banar väg för nya konsumtionsmönster och beteenden. Liberal miljö- och klimatpolitik handlar därför om ansvarstagande utifrån kunskap och marknadsekonomiska principer. Marknadsekonomin, inte politiker eller förbudspolitik, driver fram smarta hållbara lösningar. Vetenskap, teknikutveckling och tillväxt ger utvecklingskraft och lösningar på dagens miljö- och klimatproblem. Digitaliseringen och delnings-
ekonomin banar väg för nya konsumtionsmönster och beteenden. Liberal miljö- och klimatpolitik handlar därför om ansvarstagande utifrån kunskap och marknadsekonomiska principer. Marknadsekonomin, inte politiker eller förbudspolitik, driver fram smarta hållbara lösningar. Politikens roll är att ge marknaden långsiktiga spelregler och incitament..

MILJÖPARTIET:
Vi behöver, tillsammans i en utvecklad näringslivsdialog, identifiera vad det existerande småföretagandet i Värmdö behöver för att stå starkt och växa. I denna dialog behöver vi även identifiera möjlig utvecklingspotential för företagandet i Värmdö kopplat till nya näringar som en del av den hållbara utvecklingen av samhället. I vårt fall berör det troligtvis affärsutveckling kopplat till båtlivets omställning samt utbyggnaden av vindkraft. De flesta av de småföretag vi har i Värmdö idag kan kopplas till utvecklingen inom dessa områden. Vi har även en geografi som gör det möjligt för oss att bli sverigeledande inom denna utveckling.

MODERATERNA:
Korta handläggningstiderna inom myndighetsutövningen, ännu bättre service och bemötande. Vi behöver jobba för att nå ut med informationen om kommunens planer på kort och lång sikt samt annan information som kan beröra näringslivet i kommunen. Vi vill även förstärka relationen till företagarna för att bättre kunna matcha de tjänster som kommunen kan bistå för näringslivsutvecklingen lokalt. Vi ser samarbetet med företagarföreningarna som oerhört värdefullt för att kontinuerligt ha en aktuell bild av läget och näringslivets behov.

SOCIALDEMOKRATERNA:
Klustersamarbeten där kommunen idag har framstående aktörer inom näringslivet behöver förstärkas. Värmdö kan dra än mer nytta av vårt kunnande inom de kreativa näringarna, besöksindustrin och hållbar samhällsbyggnad. Genom att dela kartan och på allvar samverka med näringslivet kan vi tillsammans lösa flera av kommunens stora utmaningar, som behovet av en grön omställning, matchningen mellan arbetssökande och företagens behov av kompetens och hur vi ökar tryggheten. De många upphandlingar som kommunen och offentlig sektor gör ska bättre nyttjas för att främja den utveckling av det lokala näringslivet och det Värmdö vi tillsammans vill skapa. Genom en stärkt företagssamverkan kan vi få Värmdös tusentals enmans- och småföretag att växa och anställa fler. Dessutom står Socialdemokraterna för ett nytt, lyssnade ledarskap. Vi ser att viktiga insatser också är något som ska identifieras i samverkan med näringslivet.

SVERIGEDEMOKRATERNA:
Vi behöver i detaljplaner samt översiktsplaner samråda med Värmdös lokala näringsliv så företagarperspektivet kommer med i ett för alla parter hållbara verksamheter. Vi vill betona att hållbart inte enbart har att göra med miljö utan även i stor utsträckning även omfattar åtgärder som direkt underlättar för den enskilde företagaren. Kommunal service till näringslivet ska gå snabbt och vara kvalitetssäkrad.

SKÄRGÅRDSPARTIET:
Via nätverk mellan företag/politiker/tjänstemän utbyta erfarenheter och idéer om ett hållbart företagande.

VÄNSTERPARTIET:
Finansieringen är ett hinder för många små lokala företag som vill växa eller modernisera, exempelvis för att ställa om för att bli mer klimateffektiva. För små företag kan det vara svårt att få lån. Vi vill se över formerna för små företag att få lån, exempelvis via SBAB. 

Vill vill även underlätta generationsskiften för företag. Egenföretagare bör få rätt att utföra vissa arbetsuppgifter som inte kan anstå under föräldraledigheten utan att förlora föräldrapenningen. Vi vill också utöka möjligheten till tjänstledighet för att starta eller ta över ett befintligt företag upp till tolv månader.

Vad är ert partis tre viktigaste insatser under nästa mandatperiod för att främja ett fortsatt attraktivt och hållbart småföretagande på Värmdö?

CENTERN:
1. Möjliggöra för företagare att följa sitt ärende online och också samordna handläggning av ärenden som kräver olika tillstånd.

2. Att handläggare ska kunna ge handfasta råd vid platsbesök och att dessa också ska debiteras efter att besöket genomförts. (så här har vi ju redan börjat arbeta i Värmdö)

3. Fortsatt utveckla Värmdös vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildningar för att säkerställa kompetensförsörjning.

LIBERALERNA:
1. Ett brett näringspolitisk perspektiv som genomsyrar kommunens verksamheter – politikens roll är att ge marknaden långsiktiga spelregler och incitament.

2. Etablera en näringsliv hubb för bättre nätverkande och samverkan med kommunen – upphandla mer lokalt

3. Etablera eller möjliggör för privata aktörer att etablera lokala nischade utbildningssatsningar

MILJÖPARTIET:
1. Vi vill införa en utvecklad näringslivsdialog där politiken är ständigt närvarande. Vi vill se allas behov för att kunna driva utvecklingen och tillväxten åt rätt håll. 

2. Vi vill göra Värmdö till Sveriges centrum för utvecklingen av hållbart båtliv. Genom att erbjuda vår skärgård som testplats för innovation och utveckling där näringsliv, forskning och myndigheter kan samverka tror vi att det lokala näringslivet kommer att stärkas och utvecklas mycket positivt. 

3. Vi vill säkerställa att den digitala infrastruktur finns på plats som behövs för att det lokala näringslivet ska utvecklas. Det gäller för hela vår kommun. Fastland som öar, tätorter som landsbygd.

MODERATERNA:
1. Korta ner handläggningstider. 

2. Ökad förståelse och ännu bättre service. Kommunen behöver ha en god förståelse för företagen för att kunna ge bästa möjliga service och handlägga ärenden korrekt. 

3. Se över regelbördan i kommunen och upphandlingar. 

SOCIALDEMOKRATERNA:
1. Inför ett näringslivsråd med verkligt inflytande. Det behövs en ökad samverkan med näringslivet där vi gemensamt delar kartan för att skapa fler jobb, växande näringsliv samtidigt som vi löser kommunens utmaningar.

2. En etableringsoffensiv för att få fler stora företag till Värmdö. Värmdös många små företag skulle främjas av etableringen av också fler stora företag och arbetsgivare i kommunen. Offensiven bör särskilt inriktas på branscher där Värmdö redan har ett starkt kluster och gediget kunnande såsom inom de kreativa näringarna, besöksindustrin och hållbar samhällsbyggnad

3. Skapa fler företagshubbar och co-workspaces. Mer samverkan mellan kompetenser för nya innovativa samarbeten. Kommunen behöver vara möjliggörare och medfinansiering från näringslivet bör prövas. 

SVERIGEDEMOKRATERNA:
1. Öppna ett näringslivscenter med sakkunnig personal i kommunen med utpost på Möja för skärgårdsföretagarna. 

2. Etablera funktionsdugliga lokaler med human hyra för näringslivet. 

3. Upprätta en långsiktig stödfunktion för småföretagare med personlig företagarguide som kan hjälpa den enskilde med olika moment och bistå med kvalificerad rådgivning. Inte minst är detta viktigt för nya småföretagare.

SKÄRGÅRDSPARTIET:
1. Framförallt en bättre dialog för att verkligen förstå behoven, vi behöver göra betydligt bättre behovsanalyser. Vi vill återuppta så kallade Rådslag, en slags dialogseminarium, mellan företagare och kommunala företrädare/politiker som genomfördes för ett tiotal år sedan. Framgångsrikt, nyttigt och kontaktskapande. Därefter behöver de behov som framkommer i Rådslagen omsättas till lösningar och verkligen genomföras som överenskommet. Kommunen måste vara en pålitlig partner.

2. Vi vill också skapa bättre förutsättningar för lokala företag att vara med i kommunens upphandlingar.

3. Dessutom måste administrationen för företagare kring bygglov, tillstånd och andra ärenden förenklas och debiteringsmodellerna ses över. Det ska vara enkelt att vara företagare i Värmdö.

VÄNSTERPARTIET:
1. Stärk Gustavsberg som turistdestination och nav för konsthantverk genom att  återöppna konsthallen och ge mer yta till det nya kulturhuset.

2. Stärk tryggheten för småföretagare: Vi vill att företag med upp till 10 anställda helt ska slippa betala 14 dagars sjuklön.
Vi tycker också att personer som driver eget företag med godkänd F-skatt ska ha samma rätt till socialförsäkringssystem som anställda.

3. Inför en grön omställningsfond för att fler företag ska ha möjlighet att ställa om till ett hållbart samhälle.

Vi i våra tre företagarföreningar – Företagarna nacka Värmdö, Visit Värmdö och Värmdö Företagarförening – efterfrågar en bredare näringslivsdialog med flera representerade lokala partier än vi har idag. Vad skulle din partiförening kunna bidra med i ett fungerande Näringslivsråd?

CENTERN:
En fungerande dialog mellan näringsliv och politik är förstås något vi måste eftersträva. Att lyssna och förstå företagarnas vardag och utmaningar möjliggör ju för oss i politiken att  hitta lösningar som blir hållbara för båda parter. 

LIBERALERNA:
Ett perspektiv på bättre samarbete mellan högskola och tekniska innovationsföretag. Främjande av lokala nischade yrkesutbildningar för ökad lokal kompetens. Driva på gällande infrastruktursatsningar och elektrifiering för snabbare omställning. Utreda möjligheter till havsbaserad vindkraftspark utanför Värmdö kommun med en hamn för service och kabel i Värmdö kommun. 

MILJÖPARTIET:
Vi vill delta i en bredare näringslivsdialog. Genom att vara närvarande och aktiva i dialogen ökar våra möjligheter att genomföra de åtgärder som näringslivet har behov av samt åtgärderna vi har listat i våra andra svar.
Intresse, deltagande, engagemang är mycket viktigt för en positiv näringslivsutveckling i Värmdö. Vår input kommer ske baserat på Miljöpartiets värderingar – solidaritet med djur, natur och ekosystemet, solidaritet med kommande generationer och solidaritet med världens alla människor.

MODERATERNA:
Moderaterna i Värmdö är övertygade om att en nära dialog och näringslivssamverkan är viktig och räcker långt för att initiera behov. Om det finns idéer och frågor kommunen behöver besluta om på politisk nivå så är vi alltid tillgängliga för kontakt eller inbjudan till gemensam sammankomst. I undersökningar kommer det ofta fram att det företagen lyfter som viktigast är handläggningstider, information, service och bemötande på handläggarnivå. Det är något vi har arbetat aktivt med att förbättra och fokuserar på även framåt.

SOCIALDEMOKRATERNA:
Värmdö kommun ska vara en plats där man vill utveckla, starta, driva och äga företag. För att göra det behövs nya arenor för ökad samverkan och kunskapsutbyte mellan näringslivet, politiken, de idéburna organisationerna och kommunens verksamhet där vi gemensamt delar kartan. 

Poängen med ett näringslivsråd för oss Socialdemokrater är att det ska ha ett verkligt inflytande. Rådet ska utifrån lokala perspektiv kunna förbättra förutsättningarna för värmdöspecifika företagare och politiken ska vara en möjliggörare utifrån de lösningar som identifieras i rådet. Vi socialdemokrater kommer utgå ifrån våra perspektiv om de tre hållbarhetsdimensionerna men vill att just mål och prioriteringar ska formuleras gemensamt. 

SVERIGEDEMOKRATERNA:
Sverigedemokraterna har många medlemmar som också är småföretagare. Vi brinner för näringslivet utveckling lokalt och här menar vi att vi som parti om vi får mandat, kan ändra på krångliga regler men framför allt bygga ut och etablera en riktigt väl fungerande plattform för möten mellan politiker och företagare.

SKÄRGÅRDSPARTIET:
Det viktigaste Skärgårdspartiet kan bidra med är vårt starka intresse av RIKTIGA dialoger. Vi vill prata MED Värmdös företagare, inte TILL.

VÄNSTERPARTIET:
Vänsterpartiet välkomnar ambitionen att skapa en bredare dialog än vad som är fallet idag. Med ett gott företagsklimat skapas jobb vilket i sin tur är en grundläggande förutsättning för en stark välfärd och därmed ett samhälle som håller ihop. Kanske kan ett Näringslivsråd i
digital form minska tröskeln för fler att delta? Oavsett så har Vänsterpartiet många medlemmar som är egenföretagare och därmed också erfarenheter som kan vara värdefulla i ett sådant råd.