Småföretagande i tider av förändring!

Aktuellt

Panelsamtal med Företagarnas VD Günther Mårder, Nacka Företagarträff 2023

Den 23 februari, på Nacka Företagarträff kunde ni ta del av Företagarna Nacka Värmdös panelsamtal, som ett led i vårt fortsatta arbete för ett starkt och hållbart näringsliv!

Du kan titta på samtalet med Günter Mårder i efterhand, här på Youtube >>

Värd för samtalen var Per Lejoneke, ordf. Företagarna Nacka Värmdö, ordf. Mötesplats Stavsnäs, ordf. Djurö Vindö IF och egen företagare – Prioriterat AB.

Hur ser du på företagens möjligheter och utmaningar, så här mitt i en lågkonjunktur?
Vi går in i en djupare fas av förändringar och vissa branscher, som byggbranschen, har redan upplevt tuffa tider. Företag som säljer icke-nödvändiga produkter eller tjänster till hushåll kommer troligen att drabbas ännu hårdare framöver. Trots detta finns det möjligheter för företagare att hitta nya vägar och möjligheter att anpassa sig till den föränderliga marknaden.

Hur kan den enskilde företagare säkra upp så kunderna finns kvar även efter att man justerat sin affärsmodell och ställt om sin verksamhet?
Om ett företag vill anpassa sig till förändringar i marknaden är det viktigt att vara lyhörd för kundernas behov. En företagare är en problemlösare som ska lösa kundernas problem på ett effektivt sätt. För att kunna behålla kunderna och utöka affärerna är det viktigt att ständigt fråga vad mer man kan erbjuda och hur man kan förbättra sin produktion. Företag som är lyhörda och kan anpassa sig till förändringar i marknaden har större chanser att växa och ta marknadsandelar även när ekonomin är dålig.

Gäller det här alla, eller bara specifika branscher?
Förändringar sker i olika hastighet inom olika branscher. Ett exempel på en bransch som förändrats mycket är mediebranschen, där digitaliseringen har förändrat hur media produceras och distribueras. De mediehus som anpassat sig till den nya verkligheten har klarat sig bättre än de som inte gjort det. Förändring sker i alla branscher och konkurrensen kan driva på förändring. Branscher som inte utsätts för internationell konkurrens kan dock bli bekväma och glömma att göra nödvändiga förändringar för att vara framgångsrika i framtiden.

Hur kan en lokal företagarförening stötta sina medlemmar och andra företag i detta?
Att vara medlem i Företagarna har två viktiga dimensioner. För det första finns det en kunskapsmässig dimension där företagare från olika branscher samlas för att ta del av utmanande innehåll och nya insikter. Det är viktigt att lyssna på andra branscher men också tänka på hur det skulle påverka ens egen bransch. För det andra finns det en nätverksdimension där man som medlem har access till träffar och aktiviteter i Nacka Värmdö och 249 andra lokalföreningar i landet. Det är bra för att knyta nya kontakter och göra nya affärer, men också för att inspireras av andra företagare. Företagarna vill att medlemmarna ska känna sig som en företagarfamilj och alltid känna sig välkomna oavsett var i Sverige man befinner sig.

Hur ser det ut med kompetensförsörjning för företagen i tider av omställning?
Under de senaste 7 åren har det varit svårt för företag att hitta rätt arbetskraft. Men på grund av neddragningar i vissa företag, kan det bli lättare att hitta kompetent arbetskraft det närmsta året. Utmaningen ligger dock i att människor som har varit borta från arbetsmarknaden blir mindre attraktiva för varje år som går. Det är viktigt för dessa människor att ta ansvar för sin egen utbildning och söka praktik eller andra sätt att hålla sig relevanta.
Företag måste lägga mer tid och resurser på att bygga sin attraktionskraft som arbetsgivare och investera i intern utbildning för att kunna fylla de mer komplexa rollerna som krävs idag. Det är lätt att skylla på faktorer som utbildningssystemet eller politiken, men en stor del av ansvaret ligger på företagen själva.

Man kan tänka utanför boxen och hitta nya sätt att locka till sig kompetent arbetskraft. Det handlar om att bygga relationer på ett annorlunda sätt och vara kreativ.

Hur bra är den enskilde företagaren på att själv utbilda sig?
Inte särskilt bra – som företagare är vi oftast inte lika bra på att utbilda oss själva. Vi brukar också sätta vår egen lön och utbildning i sista hand. Företagarna kan hjälpa genom att erbjuda seminarier, föreläsningar, podcasts och andra resurser som man kan använda för att lära sig mer och för att träffa andra företagare. En nyfikenhet att lära sig mer kan också hjälpa företagare att hitta nya lösningar på problem.

Företagarföreningar bör fokusera på att stötta företagarna själva med deras kompetensutveckling. Det kan vara viktigt att läsa av vilken typ av medlemmar föreningen har för att kunna erbjuda rätt typ av utbildning. Till exempel, om många av medlemmarna är tjänsteföretagare och säljer sin egen kompetens, kan man erbjuda utbildning om att ta betalt för värdet man skapar. Man kan också erbjuda utbildning om hur man tar hand om sig själv som företagare, både fysiskt och mentalt. Det är viktigt för soloföretagare eftersom hela företaget hänger på dem.

Är kompetensfrågan en nyckelfaktor när man väljer att gå med i Företagarna?
Genom medlemskapet får man tillgång till ett större nätverk och kan lära sig mer om hur man kan förbättra sin verksamhet. Det finns också juridisk rådgivning tillgänglig för medlemmarna. Det är inte alltid som medlemsprofilen i deras förening återspeglar den lokala företagardemografin och att man då kan behöva hitta andra sätt att attrahera nya grupper av företagare. Man behöver vara lyhörd för vad olika medlemsgrupper behöver och skapa relevanta aktiviteter. Ett exempel på en framgångsrik aktivitet var en tidig morgonträff på en återvinningscentral där hantverkare fick lära sig om förändrade regler för avfallshantering.