Småföretagande och de 9 planetära gränserna

Ekologisk hållbarhet, Hållbarhet

Begreppet ”Planetens gränser” handlar förenklat om hur mycket jorden tål. Modellen utvecklades 2009 av en grupp forskare vid Stockholm Resilience Centre som forskar på så kallade socialekologiska system, där människa och natur studeras som en integrerad helhet. De identifierade nio globala processer i jordens ekosystem som alla påverkas av mänsklig aktivitet och beskrev de gränser i vår naturmiljö som vi inte bör överträda för att inte riskera förändringar som mänskligheten inte kan hantera.

De nio processerna reglerar hela jordens stabilitet och motståndskraft och visar på det komplexa och omfattande samspelet mellan mark, hav, atmosfär och biologisk mångfald som tillsammans skapar de förutsättningar som våra samhällen är beroende av. Jordens självreglerande förmåga har enligt modellen en bortre gräns och när olika tröskelvärden överskrids, får det allvarliga följder för allt levande på jorden. Vi kan alltså inte bara satsa på en del, om det samtidigt försämrar för andra processer på vår jord.

De 9 planetära gränserna

Komplex balans som kräver helhetssyn

Modellen visar att den ekologiska utmaningen är omfattande och komplex. Det räcker inte alltid med att bara säkra upp en av dessa, om det samtidigt betyder att vi gör stora ingrepp på någon av de andra gränserna. Om vi till exempel satsar allt på klimatutmaningen kan det samtidigt försämra för den biologiska mångfalden.

Fyra globala processer definieras som överskridna, varav den mest allvarliga är just biologisk mångfald. Att vi agerar i enlighet med modellen är en nyckelkomponent i Sveriges bidrag för att leva upp till Parisavtalet. Den visar också hur oerhört brådskande det är att vi ställer om våra aktiviteter för att vi ska kunna överleva. Här nedanför hittar du alla nio processerna.

De nio delarna är:

  1. Förlust av biologisk mångfald (den hastighet med vilket arter utrotas) – Här har vi nått den kritiska gränsen
  2. Klimatförändring (mängden koldioxid i atmosfären) – Här har vi nått en bit på väg mot den kritiska gränsen
  3. Kväve- och fosforcykeln (mängd i atmosfär och hav) – Även här är vi farligt nära gränsen
  4. Stratosfäriskt ozon (koncentration av ozon)
  5. Havsförsurning (surhetsgrad)
  6. Global färskvattenanvändning (konsumtion av färskvatten per person)
  7. Markanvändning (andel av landarealen som används till jord- och skogsbruk)
  8. Kemiska föroreningar (koncentrationer)
  9. Atmosfäriska aerosoler (koncentration av partiklar från förbränning av kol och fossila bränslen)

Planetens gränser för dig som småföretagare

För dig som företagare hjälper modellen till att prioritera och sätta vetenskapligt baserade mål för ditt hållbarhetsarbete. Enligt en ny rapport från University of Cambridge, beskrivs hur företag kan anpassa sina affärsmodeller efter de planetära gränserna genom att antingen skala ned ramverket till företagsnivå eller att skala upp verksamhetens miljöpåverkan till ett globalt perspektiv.