Social hållbarhet med jämlikhet och rättvisa

Hållbarhet, Social Hållbarhet

Ett socialt hållbart samhälle är jämlikt, inkluderande och tolerant där människor känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen och har tillit till samhället. Social hållbarhet sätter människan i fokus och kan inbegripa allt som rör människors livsbetingelser i samhället; våra mänskliga rättigheter, hälsa, trygghet, utbildning och maktutövning och möjligheterna att förbättra dem.

Det handlar också om hur dessa livsbetingelser fördelar sig mellan människor, dvs hur rättvist det är. Det berör också frågor kring inkludering – att alla människor ska kunna känna sig respekterade och inkluderade oavsett kön, utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, bostadsort, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, ålder och funktionsnedsättning.

De mänskliga rättigheterna är grundläggande och ett flertal av FN:s globala mål fokuserar på social hållbarhet.

För dig som företagare

Precis som för övriga faktorer inom ekonomisk och ekologisk hållbarhet, kan du ställa krav på dina leverantörer så att de också följer riktlinjer och policys som säkrar mänskliga rättigheter och rättvisa levnadsvillkor. Här ingår även medarbetarnas hälsa och välmående, en hållbar arbetsmiljö och om jämlikhet och jämställdhet i organisationen.
 

Viktiga punkter är:
  • Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor som till exempel handlar om rätten att organisera sig, lika lön för lika arbete, minimiålder för arbete och att inte behöva bli diskriminerad eller tvingad att arbeta.
  • Jämställdhet. Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för kvinnor och män är en hållbarhetsfråga som berör alla typer av verksamheter.
  • Mångfald och inkludering som bland annat handlar om att ta tillvara människors olikheter och undvika diskriminering.