Ställa om – ja visst, men hur och var ska jag börja?

Aktuellt

Panelsamtal med Matilda Sjödin från hållbarhetskonsultföretaget Trossa

Per Lejoneke, ordf. Företagarna Nacka Värmdö var värd för samtalet.

Vad ser du som de tongivande samhällsförändringarna framåt, och vilka konsekvenser får det på både kort och lång sikt för våra företag?

Klimatförändringarna påverkar oss nu på olika sätt runt om i världen. Översvämningar och extrema väderförhållanden drabbar miljontals människor. Företag påverkas också när globala leveranskedjor och lager påverkas av klimatförändringarna. Därför blir det allt viktigare för företag att tänka på hur de kan bli mer hållbara och minska sin påverkan på klimatet. Kunder och investerare börjar också ställa högre krav på hållbarhet. Genom att tänka på affärsmodellen och hur man kan bli mer hållbar, kan företag minska sin risk och dra fördelar av att ligga i framkant på detta område. En cirkulär affärsmodell där man förädlar och hyr ut produkter kan knyta kunderna närmare och minska risken att kunden försvinner efter en engångsköp.

Vad är de viktigaste förändringar i lagar och regler som påverkar de mindre företagen nu, i närtid och lite framöver?

Förra året skrevs det viktiga överenskommelser för att minska påverkan på klimatet. I USA godkändes “Inflation Reduction Act” och i Europa kom “Fit for 55” som vill halvera utsläppen till 2030. EU inför också lagar för att minska klimatpåverkan och vara mer resurseffektiva. Det handlar också om att undvika risker som påverkar mänskliga rättigheter och biologisk mångfald. EU Taxonomin är ett system som ska styra mot mer hållbara investeringar. Detta kommer påverka både stora och små företag, eftersom kunderna ställer högre krav på information och data om hur företagen påverkar miljön.

Hur påverkar detta det lokala företagandet?

Dina kunder kan påverkas av din verksamhet, och de kommer troligen att vilja ha mer information om din påverkan på miljön. EU har infört krav på hållbarhetsrapportering, vilket påverkar främst stora företag men också mindre företag. Du behöver ha koll på vad du producerar och hur det påverkar klimatet och biologisk mångfald. Det handlar också om hur cirkulär din produkt är.

Kommer kravet gällande hållbarhetsrapportering, på sikt att skärpas och även direkt omfatta mindre företag?

För små företag påverkar hållbarhetskraven indirekt genom kundernas ökade efterfrågan på information om påverkan på klimatet och biologisk mångfald. Krav på hållbarhetsrapportering kommer även att påverka små företag, t.ex. vid investeringar eller lån. För att möta kraven behöver små företag samarbeta och hitta lösningar tillsammans i hållbarhetsnätverk och dela idéer för att få fram den nödvändiga informationen.

Gäller detta alla branscher eller är det branschspecifikt?

Alla företag måste identifiera sina viktigaste påverkansområden, sätta mål och agera systematiskt på det. Men det skiljer sig åt mellan branscher. Till exempel kan ett producerande företag ha sin största påverkan på klimatet i en annan kategori än ett tjänsteföretag. Men det finns också många likheter.

Hur ska det enskilda företaget tänka för att komma igång med sitt omställningsarbete?

För att komma igång med hållbarhetsarbetet som företag kan det vara bra att samarbeta med andra och inspireras av deras arbete. Det är också viktigt att identifiera de viktigaste frågorna, prata med intressenter och börja agera, även om man inte har alla svaren. Genom att börja i liten skala kan man sedan skala upp.

Har du några bra erfarenheter att dela med dig av, från dina uppdrag som hållbarhetskonsult?

Som småföretagare kan det vara utmanande att ha tillräckligt med tid och resurser för att arbeta med hållbarhet. Prioritering är därför avgörande. Det är viktigt att hitta tid och engagera medarbetarna för att skapa en gemensam vision. Ledarskapet har också en viktig roll att spela i att stötta och uppmuntra till hållbarhetsarbete.

Och vad betyder det konkret – att ledarskapet skall med?

När jag jobbade med klimatberäkningar för några år sedan, levererade vi bara siffror till hållbarhetschefen och inget hände därefter. Nu när vi gör klimatberäkningar försöker vi involvera ledningen från startmötet för att skapa förståelse för vad vi gör och varför. Det är viktigt att nyckelpersoner i organisationen är med från början så att när vi får dataunderlaget så är det tydligt vad nästa steg är. Det är en involverande och demokratisk process.

Hur ser detta ut för de riktigt små företagen?

Att vara en enmansföretagare kan ha fördelar eftersom man kan ta beslut snabbt och är nära till att genomföra dem. Genom att förbereda sig för hållbarhetsutmaningarna som finns idag, kan man ha en konkurrensfördel i framtiden. De globala miljöutmaningarna kommer inte att försvinna, så det är viktigt att förbereda sig för det som kommer och vara i framkant.

När ett mindre företag tar kontakt med er på Trossa. Var börjar ni då någonstans?

När vi arbetar med företag så börjar vi med att lära känna dem och identifiera vilka frågor som är viktigast för dem. Det kan vara att ha en dialog med olika intressenter såsom kunder och investerare för att få en bredare bild. Sedan hjälper vi till att strukturera och sätta mål för att börja jobba på de här delarna. Vi fokuserar på att hitta konkreta åtgärder för de viktigaste frågorna, till exempel att ta fram en uppförandekod om man har många leverantörer eller ge råd om kemikalier om man jobbar inom frisörbranschen. Vi hjälper företag att hitta konkreta saker att arbeta med för att bli mer hållbara.

Har du några nyttiga erfarenheter från när ett företags omställningsarbete gått mindre bra?

Det är viktigt att fokusera på de viktigaste områdena för att undvika att bli överväldigad och bränna ut sig. Om man försöker vara bäst på allt kan det leda till att man inte involverar sina medarbetare eller misslyckas med att integrera viktiga frågor i verksamheten. För att undvika detta måste man identifiera fokusområden, involvera rätt personer, fördela resurser och höja kompetensen. Det är också viktigt att sätta mål och följa upp för att integrera viktiga frågor i verksamheten på ett effektivt sätt.

Hur säkrar företaget upp så att man får betalt för sina investeringar i omställning?

När man vill fokusera på hållbarhet är det viktigt att fråga sina kunder vad de vill ha och förväntar sig. Hållbarhet blir allt viktigare eftersom vi bara har en planet och måste ta hand om den. Det behöver inte vara dyrt att jobba med hållbarhet och det kan till och med spara pengar, som när man sparar energi. Företag måste också vara uppmärksamma på Parisavtalet om biologisk mångfald och hur det kan påverka dem. Vi på företaget kan erbjuda rådgivning och hjälp med att förstå lagkrav. Vi jobbar med både små och stora företag och har olika verktyg att använda. Vi vill hjälpa till att göra skillnad för dem som också bryr sig om hållbarhet.