Taxonomi och hållbara investeringar påverkar även mindre företag

Ekologisk hållbarhet, Hållbarhet

För att nå EU:s klimatmål och målsättningarna inom den europeiska gröna given behöver investeringar i större utsträckning styras mot hållbara projekt och verksamheter. En grundförutsättning för att möjliggöra detta är att investerare, företag och beslutsfattare kan identifiera och jämföra investeringar utifrån gemensamma definitioner av vad som är hållbart.

Taxonomin är ett verktyg för att identifiera miljömässigt hållbara investeringar. Det är ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter, som syftar till att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar.

Taxonomiförordningen utgör en ramreglering för att avgöra vilka ekonomiska verksamheter som ska anses vara miljömässigt hållbara i taxonomin.

För att en viss ekonomisk verksamhet ska klassificeras som miljömässigt hållbar så ska den bidra väsentligt till ett eller flera av sex fastställda miljömål (se nedan), inte orsaka betydande skada för något av de övriga målen, samt uppfylla vissa minimikrav inom hållbarhet. Det krävs också att den ekonomiska verksamheten överensstämmer med så kallade tekniska granskningskriterier dessa ska fastställas av kommissionen i delegerade akter till förordningen.

Taxonomin omfattar följande miljömål:

  1. Begränsning av klimatförändringar
  2. Anpassning till klimatförändringar
  3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
  4. Övergång till en cirkulär ekonomi
  5. Förebyggande och kontroll av föroreningar
  6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Taxonomin utgår från en binär ansats vilket innebär att en ekonomisk verksamhet antingen är miljömässigt hållbar eller inte. Ingen verksamhet utesluts på förhand från taxonomin med undantag för fossil energiproduktion.

Taxonomiförordningen handlar om krav på hållbarhetsinformation och lagkravet omfattar formellt:

  • EU och enskilda medlemsstater.
  • Finansmarknadsaktörer som tillhandahåller finansiella produkter: Finansmarknads­aktörer som erbjuder miljömässigt hållbara finansiella produkter ska informera om hur stor andel av produkten som är investerad i miljömässigt hållbara verksamheter enligt taxonomin.
  • Större företag som omfattas av EU:s minimikrav för direktivet för hållbarhetsrapportering ska ange hur stor del av deras verksamhet som är förenlig med taxonomin.

I praktiken kommer detta att ge ringar på vattnet längs med hela investeringskedjan och påverka ett stort antal företag.

(Källa: Texten ovan är i huvudsak hämtad från regeringens webbsida gällande taxonomi)

Även småföretag berörs

Småföretagen omfattas inte direkt av detta regelverk, men i och med att både banker och försäkringsbolag är direkt berörda, och det handlar om utlåning och risk, så berörs även småföretag.

Det betyder på sikt att företag som inte säkerställer att verksamheten är miljömässigt hållbar, kommer ses som högriskkunder till banker och försäkringsbolag, och därför mindre intressanta som kunder. Därför är det viktigt för dig som företagare att jobba med sin egen omställning till en hållbar verksamhet och att ha en dialog med både banken och försäkringsbolaget för att ha en uppdaterad samsyn om hållbarhet och risk i ditt företag.

Läs mer på regeringens webbsida >>

Läs även på webbsidan hos din bank eller ditt försäkringsbolag.